Modlitby 20. týden, 14. května – 20. května 2018

neděle 20. května 2018 – Hod Boží svatodušní

 První čtení: Skutky 2, 1-11

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“

            Tvůj Duch, Pane přichází k nám někdy náhle a prudce a jindy zas zlehka a měkce.

            Působení je proměnlivé ale výsledek je stejný – chceš, abychom rozuměli Tobě i lidem.

            Prosíme, posiluj nás, ať se Tvému Duchu nebráníme a umíme promlouvat k sobě navzájem.

Druhé čtení: Římanům 8, 22-27

Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

Tvůj Duch, Bože se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Provází nás a nese i za všechny „zatáčky“ života.

My ve svém nitru sténáme, ne vše se nám líbí, pracujeme k porodu svého vykoupení.

Prosíme, ať trpělivé očekávání je naší pevnou zbrojí a naděje je světlem přes veškerou temnotu.

Evangelium: Jan 15, 26-27; 16, 4b-16

Ježíš řekl: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi. Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě nezeptá: Kam jdeš? Ale že jsem s vámi tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte.“

             Tvůj Duch, Otče, nás uvádí do veškeré pravdy, ukazuje světu v čem je hřích, spravedlnost a soud.

            V něm je nám dáno vidět vše a také i to, čemu se bráníme a před čím utíkáme.

            Prosíme, dej, ať vidíme Krista ve Tvém Duchu před sebou a jím přeměřujeme celý svět.

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží… Prosíme za Jana Krejčího, Zdeňka Prokůpka a….

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme, ať plamen Ducha svatého nás znova a znova sjednocuje v Kristu a Otci, ať si my lidé rozumíme.

Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních hradeckého vikariátu a pro diecézní shromáždění v Hradci Králové.

Prosíme za mír ve světě, zvláště prosíme za roztříštěnou Sýrii, prosíme za a otupění lidské nenávisti. Prosíme také i za naši rozháranou vlast.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš biskup Pavel