Modlitby 20. týden, 15. – 21. května 2017

 21. května 2017 – 5. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 17, 22-23.28-31

Pavel se postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: „Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: »Neznámému bohu«. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Neboť »v něm žijeme, pohybujeme se, jsme«, jak to říkají i někteří z vašich básníků: »Vždyť jsme jeho děti«. Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“

Nebeský Otče, náš život je o pohybu starostí, o horlivosti v nálezech a ztrát.

Děkujeme za poznání, že jsme Tvé děti, které Tě mají plně vnímat a ctít.

Prosíme, oslovuj nás, ať naše soustředěnost, nejde tolik za tím, co vyrábějí lidské ruce. Probouzej nás k životu spolu s Kristem.

Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 3, 13-17

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.

             Pane, občerstvuješ nás nadějí, která v tichosti přemáhá temnotu.

Dáváš nám odvahu, Kristus je v našich srdcích, přes všechno hanobení.

Prosíme, ať vedle teorie slov, pouček a výkladů, přenášíme víru do života. Dej, ať umíme dát každému odpověď své víry slovem i činem.

Evangelium: Jan 14, 15-21

Ježíš řekl: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mne už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat.“

Milujeme tě, Kriste, říká se nám snadno, ale vedle hřejivosti cítíme někdy osamělost.

Ve své milosti dáváš nám svého Ducha, nezanechals nás osiřelé, děkujeme.

Prosíme za ty, kteří v těžkostech prožívají samotu a od lidí se jim dostává chlad a prázdnota. Prosíme, dej se jim poznat. Veď nás, ať jim naše spojení a Tvého Ducha umíme předat.

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…  Prosíme za Vladimíra, Annu, Alenu, Vlastimila Klose, Petra Jančárka, Jitku a….

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme o požehnání pro setkání pastorační komise, konferenci duchovních náchodského vikariátu, pro diecézní shromáždění.

 Prosíme za požehnání pro výstavu Víra, naděje, láska – počátek, vývoj a současnost CČSH.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel