Modlitby 21. týden (19. – 25. května)

nejakej_parkI. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní.

Skutky 17, 24-25

Stvořiteli nebe i země, milosrdný Otče, jsi všude a ve všem, bydlíš v každém člověku.

Každé naše nadechnutí je s Tebou spjaté, i když si to ne vždy uvědomujeme.

Nejsi na nás závislý, ale my ano, žijeme, pohybujeme se, jsme. Prosíme tedy, ať nás posiluje radost, že jsme Tvé děti, ať slyšíme Tvé slovo a chceme je slyšet v nám dané přítomnosti a ne někdy „jindy“.

II. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme – na základě vzkříšení Ježíše Krista, jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.

1. Petrův 3,21-22

Kriste, našim křtem je očištěno to, co by zůstalo navždy pošpiněno.

Naše svědomí a prach světa tíží a vše zatemňuje. Děkujeme, za Tvou milost, záchranu, co nás očišťuje.

Prosíme, ať nás nic neděsí a nezviklá a naše nitro, ať je činně naplňováno tvou svatostí. Dej, ať nás dnešek znovu promění s nadějí, kterou v Tobě máme…

III. Ježíš řekl: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná.Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

Jan 14,15-17a

Poznali jsme Tvého Ducha, Pane, poznali jsme Tvou lásku, která mění naši přítomnost a zůstává s námi na věky.

Svět Tě nezná, nepřijímá, nevidí, ale my jsme Tvoji svědkové. Nejsme vždy vítáni, ale jsme tady a máme velkou moc, větší, než se nám a světu zdá.

Přimlouváme se za ty, kteří Tě neznají, Otče, prosíme za nepřátelský svět, prosíme za život u Tebe a s Tebou…

Přímluvy:

  • Myslíme na všechny, kteří zakouší tíži nejistot, nemocí a bolesti…
  • Prosíme za ty, které svazuje nemoc ducha, jsou nuceni sáhnout po návykových látkách a ve zkratce hledají cestu ze své temnoty…
  • Osvěcuj nás svým Duchem svatým při hledání cest v nové situaci církve, diecéze a dávej nám odvahu vyjít ze svých jistot a zkoušet zcela nové věci. Je možné, že ne všechno se povede, osvědčí, vydrží. Navzdory tomu, ať jsme schopni jít poučeni dál a znovu zkoušet a hledat.

(Pokud, víte o dalších konkrétních situacích a chcete,
abychom je společně nesli – napište mi, prosím, o nich…)

Napsat komentář