Modlitby 22. týden, 25.– 31. května 2020

texty pro neděli 31. května 2020 – Hod Boží svatodušní

První čtení z Písma: Skutky 2, 1-11 (1-7a)

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se.

 

            Otče, shromáždil jsi nás do společenství církve, abychom svědčili o Tvých skutcích.

            Propojuješ nás svým Duchem a my i přes údiv a posměch světa, nacházíme sílu.

            Prosíme, dej, ať si v církvi dobře rozumíme a ve sjednocení přinášíme požehnání světu.

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 12, 3b-13

Nikdo nemůže říci: ›Ježíš je Pán‹, leč v Duchu svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.

 

            Pane, církev tvoří lidé různí, a proto různost darů Ducha svatého nás může posunout.

            Tolik obohacení a pestrosti vede k posílení celku a ku prospěchu všech.

            Prosíme, spravuj církev stále, ať v rozličnosti nacházíme jednotu a jde nám o prospěch celého společenství.

 

Evangelium: Jan 20, 19-23

Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

 

            Kriste, dýcháš na nás svým Duchem a pověřuješ službou.

            Všeobjímací láska má pročisťovat svět, náš život, oběť a pokoj vychází z Tebe.

            Prosíme, ať se celý svět mění pod Tvým životodárným Duchem.

 

 

                Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Tomáše Špačka, Václava Sedláčka a…

Prosíme za všechny křesťany, a zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět.

Prosíme o požehnání pro znovuotevřené modlitebny, sbory a kostely, ať i přes různá omezení cítíme nezměrnou velikost Boží lásky.

Prosíme o vedení Tvým Duchem pro diecézní shromáždění CČSH v Olomouci a Brně.

Prosíme za pokoj a ujištění, ať i přes obavu z nemoci COVID-19, z ekonomické krize, bolesti a smrti vnímáme sílu víry, naděje a lásky. Prosíme za všechny zdravotníky, policisty, vojáky a státní správu, prosíme za požehnání.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel