Modlitby 22. týden (26. května – 1. června)

cosi_gotickehoI. Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

Skutky 1, 7-8

Nebeský Otče, naše síly nejsou bezedné. Jsme unaveni čekáním, nevíme, zda už v našem čase bude obnoveno Tvé království.

Toužíme po plnosti Tvého království a naší věcí je čerpat sílu z Ducha, kterého jsi nám dal.

Prosíme, ať se nedíváme úporně do nebe a nestojíme ve svých představách o světě. Dej, ať dnes zřetelně slyšíme Tvé slovo a víme, co máme konat…

II. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků! Amen.

První list Petrův 5,8-11

Pane, naše utrpení není výjimečné, nejsme zvláštní případ světa. I kolem nás se točí síla, co chce pohltit světlo od Tebe.

Naše pozornost se tříští, nejsme vždy ukotveni ve víře, v dokonalosti a v pevných základech. Býváme pokořeni světem, nepokořujeme se však pod Tvou mocnou rukou.

Prosíme, dej, ať rozpoznáme kdy a čemu se máme vzepřít – ve tvém Duchu. Prosíme, ať jsme dnes v Tobě bdělí…

III. Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný.

Jan 17,1-2

Náš dobrý Bratře, děkujeme, že se za nás modlíš, děkujeme, že se za nás přimlouváš.

Oslavuješ se v nás, bez Tebe se překrýváme jen tím, co pomíjí. Posvěcuješ nás, bez Tebe jsme nazí před věčností.

Stojíme v tomto světě, Bratře a prosíme, dej nám sílu, ať překonáváme nenávist světa. Modlíme se spolu s Tebou…

Přímluvy:

  • Myslíme na všechny, kteří zakouší tíži nejistot, nemocí a bolesti… prosíme za Štěpánku Galetovou a její rodinu.
  • Myslíme na bratra faráře Ervína Kukuczku a prosíme, aby se mu navracely síly. Požehnej mu, Otče, do dalších dnů a let, ať se těší ze svého jubilea a jeho nejbližší spolu s ním.
  • Prosíme za všechny, kteří se vzpamatovávají po povodních na Balkáně, dávej jim, Pane, silu. Kéž nacházejí společnou řeč všechny tamní národy.
  • Modlíme se za život Miriam Yehyu Ibrahim Ishagové ze Súdánu, která je ve vězení a prosíme za všechny, kteří trpí lidskou tvrdostí a pýchou.

(Pokud, víte o dalších konkrétních situacích
a chcete, abychom je společně nesli – napište mi, prosím, o nich…)

Napsat komentář