Modlitby 24. týden (9. – 15. června)

listoviI. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

Genesis 1,1-4

Tvůj Duch, Bože, přináší světlo na zemi, Tvůj Duch nese naději života.
Bez Tvého Ducha jsme my lidé pustí a prázdní, v tůni duše je tma.
Prosíme se světlem dne, do kterého je nám dáno se probudit – prosíme, pomož nám oddělit tmu naší duše a my s Tebou rozpoznáme, co je a co není dobré…

II. Bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.

2. Korintským 13,11

Nebeský Otče, rádi bychom žili v radosti, ale je těžké přiznat si a napravovat své nedostatky.
Děkujeme za tvé povzbuzení. Dostává se nám povzbuzení přímo od Tebe i prostřednictvím našich sester a bratří.
Prosíme, dej, ať uneseme slova povzbuzení v pokoji, v lásce, která spojuje. Prosíme, buď s námi a v nás…

III. Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

Matouš 28,16-20

Pane Ježíši, jsi s námi, až do skonání tohoto věku, ale mnozí o tom pochybují. Jdeme s církví na-horu, klaníme se ti, ale pochybnosti zůstávají, cesta za Tebou je náročná.
Posíláš nás ke všem národům, máme učit a sami i zachovávat vše, co jsi nás naučil.
Prosíme, zbavuj nás pochyb o sobě, o druhých i o Tvém povolání. Vyzbrojuj nás mocí a silou z nebe. Dej, ať je na zemi zřejmá Tvá cesta milosti…

Přímluvy:

  • Myslíme na všechny, kteří zakouší tíži nejistot, nemocí a bolesti…
  • Prosíme za bratra faráře Petra Mečkovského z Brna.
  • Prosíme za bratra Vladimíra a sestru Vlaďku…
  • Prosíme za naše náboženské obce a zvláště za ty, kde převládá nejistota a napětí…
  • Modlíme se za jednání ústřední rady ve Vysokém nad Jizerou a za bohoslužby ve Škodějově, prosíme o plnost Tvého Ducha…
  • Děkujeme za službu bratra patriarchy Karla Farského a prosíme, ať i my máme odvahu obětavě sloužit Tobě a Tvému království…

(Pokud, víte o dalších konkrétních situacích a chcete,
abychom je společně nesli – napište mi, prosím, o nich… biskup@ccshhk.cz)

Napsat komentář