Modlitby 26. týden (23. – 29. června)

travaI. Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka.

Jeremjáš 28,9

Vládce Pokoje, toužíme po Tvém daru. Pane, prosíme o Pokoj. V představách vidíme velikost jeho požehnání pro celý svět.

I dnes ale bude umírat člověk ve válkách velkých i nepatrných.

Kéž by naše představy o Pokoji byly skutečností, Pane. Kéž by se vrátilo všechno tam, kam podle nás má. Prosíme, Pane, uč nás, ať netoužíme jen po naplnění svých představ. Prosíme, ať především dokážeme přijmout Tvou vůli. Dej, ať se vyrovnáme s nepokojným světem v nás a kolem nás, spolu s Tebou, Pane…

II. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Římanům 6,22-23

Otče, poznali jsme, že v životě není dar jako dar a není mzda jako mzda. O některé dary a mzdy nestojíme nebo neumíme je ocenit.

Děkujeme Ti ale nyní, že namísto mzdy za náš hřích nám nabízíš svůj dar. Děkujeme, že Tvá milost smí být odpovědí i přes to, co se nám nedaří.

Otče, prosíme, ať se dnes dokážeme radovat z Tvého obdarování. Z daru, co není naší hračkou, ale silou k nevyčerpatelné radosti. Otče, dej, ať se radujeme jako Tvé opravdové děti…

III. Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.“

Matouš 10,40-42

Pane Ježíši, naše důstojnost je veliká, jsme Tvými učedníky, ale svět se nám směje, naše církev je společnosti na obtíž, zdá se.

Mrzí nás, že nejsme vážení, Tvá věc je v neúctě, zdá se. Kdy procitne svět a my ze snu? Kde najít pokoj, co nevyhází ze světa? Jen u Tebe je Pokoj, jen z Tebe vyrůstá naše důstojnost, jen u Tebe docházíme milosti.

Prosíme, ať v lehkosti uneseme tíži své nedůstojnosti, opovrženosti, v níž nás chce vidět svět. Dej, ať dnes plně vnímáme Tvou odměnu a nový den jako příležitost…

Přímluvy:

  • Myslíme na všechny, kteří zakouší tíži nejistot, nemocí a bolesti…
  • Prosíme za sestru Janu Zbořilovou…
  • Prosíme za všechny, kteří cítí nedostatek sil.
  • Prosíme, dej, ať si dokážeme naslouchat…
  • Modlíme se za děti, dej ať kromě vysvědčení ze školy, cítí doma svědectví o lásce, prostoru ve kterém mohou lépe růst.
  • Prosíme, za požehnaný čas prázdnin…
  • Prosíme za všechny, kteří se připravují k přijetí svátosti, biřmování, křtu, svatby…

(Pokud, víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli – napište mi, prosím, o nich…biskup@ccshhk.cz)

Napsat komentář