Modlitby 27. týden, 1. – 7. července 2019

Texty pro neděli 7. července 2019 – 4. neděle po svatém Duchu

 První čtení: Izajáš 66, 10-14

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů, budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy. Toto praví Hospodin: „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou. Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení.“ Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky a že jeho hrozný hněv je proti jeho nepřátelům.

           

            Nebeský Otče, Tvá láska je veliká. Miluješ, jako dobrá matka, co pečuje o své děti.

            V Tvé lásce smíme být zbaveni všeho nepřátelství, nabírat novou sílu a radost.

            Prosíme, za Tvůj lid, abychom všichni i dnes cítili Tvou náruč a potěšení ze života s Tebou.

Druhé čtení: Galatským 6, 7-16

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Teď vám píši vlastní rukou; všimněte si velkého písma. Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše. Vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají; chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle. Já však se za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření. A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování.

                  Pane, chceš po nás, abychom zasévali pro Tvého Ducha, neklamali sami sebe.

            Chceš, tedy abychom v konání dobra neumdlévali, činili dobře všem a pamatovali na církev.

            Prosíme, zbavuj nás všech starých způsobů, kdy rosteme jen v sobectví, neznáme pokoj a slitování.

 

Evangelium: Lukáš 10, 1-11.16-20

Pán určil ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim: „Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: ›Pokoj tomuto domu! ‹ A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine; ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstávejte, jezte a pijte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy! Nepřecházejte z domu do domu. A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží; uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: › Přiblížilo se k vám království Boží. ‹ Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: ›Vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou! Ale to vězte: Přiblížilo se království Boží. ‹ Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.“ Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“

 

            Kriste, vysíláš nás i dnes do světa se zprávou o přiblížení Božího království.

            Naše jména jsou Tvou krví zapsaná v nebesích a na nás je, abychom stále přinášeli zvěst plnou pokoje.

            Prosíme, za nestálý svět, aby Tě neodmítal, podroboval se Tvé moci a přijímal Tvé svědky.

           

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Barboru Kindlovou, Zdenku Pechlákovou, Michaela Štojdla, Zdenku Dohnalovou, Václava Ždárského, Žanetu Křípalovou a …

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům. Prosíme za všechny školáky a učitele, aby s příchodem prázdnin nabrali sílu a my s nimi se těšili z léta a dalších zkušeností života.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání, kde si opět budeme s úctou připomínat Mistra Jana Husa a všechny svědky Páně.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel