Modlitby 27. týden, 2. – 8. července 2018

neděle 8. července 2018 – 14. neděle v mezidobí

 První čtení: Ezechiel 2, 1-5

Hospodin mi řekl: „Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit.“ Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi: „Lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pronárodům, které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrni až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim: ›Toto praví Panovník Hospodin‹, ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpurný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok.“

             Pane, ve své milosti k nám promlouváš, stavíš na nohy, když se usadíme ve smutku a prázdnotě.

            Chceš, aby nevěrnost a zatvrzelost našich srdcí ustoupila a stavba života nebyla ve vzpurnosti.

            Prosíme, za dnešek – probouzej nás k poznání, ať pravda stojí uprostřed našich domovů.

Druhé čtení: 2. Korintským 12, 2-10

Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe; zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím – Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje – zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví – a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Tím se budu chlubit, sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. I kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych pošetilý, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám toho však, aby si někdo o mně nemyslil víc, než co na mně vidí nebo ode mne slyší. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

 

Kriste, nelehko se přijímá slabost, urážky, útrapy, pronásledování, úzkost a o osten v těle už vůbec nestojím.

Rád bych se chlubil, povýšil, ale jsem srážen, veškerá má síla je pouze z Tebe.

Prosím, povzbuzuj mě stále, ať se raduji z milosti a vím, že tento dar od Tebe je to, co mi stačí.

 

Evangelium: Marek 6, 1-13

Ježíš šel do svého domova; učedníci šli s ním. Když přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: „Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama! Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?“ A byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě.“ A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. Zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy. Přikázal jim, aby si nic nebrali na cestu, jen hůl: ani chleba, ani mošnu, ani peníze do opasku; aby šli jen v sandálech a nebrali si dvoje šaty. A řekl jim: „Když přijdete někam do domu, tam zůstávejte, dokud z těch míst neodejdete. A které místo vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach se svých nohou na svědectví proti nim.“ I vyšli a volali k pokání; vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.

            Hospodine, v naší vlasti by měl být už Kristus znám, ale spíš je teď kamenem úrazu.

Posíláš nás za těmi, kteří jsou naší rodinou, sousedy i vzdálenými a chceš, abychom přinášeli svědectví života.

Prosíme o Tvé požehnání, dar trpělivosti a síly. Prosíme také i za dar pokory, vědomí, že nejde o nás, ale o poselství od Tebe.

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží… Prosíme za bratra Františka Juračku a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018. Prosíme o vedení a posilu z Ducha, při našem hledání pravdy a lásky. Prosíme o požehnání pro bohoslužby a našem vzpomínání na Mistra Jana Husa.

Prosíme o požehnání pro přípravu všech letních táborů a setkání. Prosíme obnovu a posilu ducha i těla v čase dovolených a letních cest.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel