Modlitby 27. týden, 3. – 9. července 2017

9. července 2017 – 14. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Zacharjáš 9, 9-12

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. „Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.“ Vyhlásí pronárodům pokoj; jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země. „Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu: Všechno ti nahradím dvojnásobně.“

Kriste, náš nebeský Králi, přicházíš na zem jako dárce pokoje, přinášíš soud i záchranu.

Tvá vláda nás osvobozuje, Tvá oběť přechází k nám do krve, potvrzuje smlouvu trvalou.

Prosíme, ať se netopíme v bahně vězení, do něhož nás vrhají druzí i naše vlastní slabost.

Druhé čtení z Písma: Římanům 7, 15-25a

Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!

Pane, chci činit dobro, ale jsem zajatcem polovičatosti, falše i zla.

Má mysl i srdce se podřizuje zákonu hříchu, nejsem pán a vítěz nad všemi zápasy. Má duše patří Tobě, Nebeský Otče.

Děkuji Ti skrze svého Bratra Ježíše a prosím, ať je tento den pro mě co nejvíc ve světle znamení o jeho vítězství.

 

Evangelium: Matouš 11, 16-19.25-30

Ježíš řekl: „Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: »Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama. « Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: »Je posedlý. « Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: »Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků! « Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky.“ V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“

 

Nebeský Otče, nejsi nám vzdálen, víš o našich břemenech. Tvá láska a trpělivost s lidskou cháskou jde až do krajnosti.

Odpočinutí pro duši přichází těm, kdo jsou maličcí před Tebou, kdo s pokorou vzhlíží k Tobě.

S pokorou prosíme za náš svět, který se ve své moudrosti, rozumnosti a pýše Tobě vzdaluje. Prosíme, ať se znovu a víc my všichni učíme od Krista.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme o požehnání pro přípravu svátků Mistra Jana Husa v našich sborech. Prosíme za plnost Ducha svatého při jáhenském svěcení pro sestru Marii Truncovou o požehnání pro jejího manžela Petra a náboženské obce v České Lípě a Novém Boru.

Prosíme za požehnaný čas prázdnin a dovolených, přípravu a prožití letních táborů a setkání dětí.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš biskup Pavel