Modlitby 29. týden, 16. – 22. července 2018

neděle 22. července 2018 – 16. neděle v mezidobí

 První čtení: Jeremjáš 23, 1-6

„Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy,“ je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: „Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: ›Hospodin – naše spravedlnost‹.

            Naši představitelé, Hospodine, mocní tohoto světa svádí věčný zápas o svůj prospěch.

            My nejsme o tolik jiní, různě se před Tebou ztrácíme a bývá to i naše vlastní vina.

            Prosíme, ať náš Král Kristus, přivádí nás k Tobě. Prosíme za sebe i za všechny, kteří nyní mají propůjčenou moc, ať ji využívají ve shodě s Tvou vůlí.

Druhé čtení: Efezským 2, 13-22

Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.

 

Kriste, patříme do Tvé rodiny, přinášíš mír.

            Nejsi jako vládce, co přináší rozdělení, laciný chléb a hry.

            Prosíme, kéž Tvůj Duch propojuje všechny národy. Prosíme Tě zvláště za naši vlast, ať společné budování Tvého příbytku je mezi námi zde více patrné.

 

Evangelium: Marek 6, 30-34.53-56

Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí, a poznali je; pěšky se tam ze všech měst sběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. Jakmile vystoupili z lodi, hned ho lidé poznali, zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, o kterém slyšeli, že tam právě je. A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.

 

            Kdo jsi? Přemýšleli, Ježíši, mnozí za Tvého života. Přinášeli své nemocné, toužili po uzdravení, ale byli plni pochyb o spáse.

            Své pochyby nesou v sobě lidé i dnes. Jsou jako ovce bez pastýře.

            Prosíme Tě za ně, kéž rozpoznají Tebe jako dobrého pastýře, dotkni se jich. Kéž se jich umíme dotknout i my – Tví učedníci.

 

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží… Prosíme za Františka Juračku, Věru a Jaroslava Tesařovy a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018. Prosíme o požehnání pro přípravu všech letních táborů a setkání. Prosíme obnovu a posilu ducha i těla v čase dovolených a letních cest.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti. Prosíme za pokoj na korejském poloostrově a blízkém východě. Prosíme také i za naši rozháranou vlast.

 

 Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel