Modlitby 3. týden, 15. – 21. ledna 2018

neděle 21. ledna 2018 – 3. neděle po Zjevení

První čtení: Jonáš 3, 1-5.10

I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak.

                       Pane, povolal jsi Jonáše do města, kterým se procházelo tři dny a on jím jen rychle proběhl.

            Také my v církvi odbýváme své povolání a rádi se povyšujeme nad ostatní.

            Děkujeme za Tvou trpělivost, kterou s námi máš, a prosíme, probouzej i nás k trpělivé lásce k lidem této země.

         

Druhé čtení: 1. Korintským 7, 29-31

Chci říci, bratří, toto: Lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto světa pomíjí.

           

Lhůta je krátká, říkáš nám, Pane, voláš nás do svobody, abychom otroky světa nebyli.

            Lhůta je krátká a dlouhé jsou touhy, nadhled a odstup hledáme těžce.

            Prosíme, dej, ať chápeme svobodu jako příležitost a dar uprostřed všech proměn života a světa.

 

Evangelium: Marek 1, 14-20

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.

 

            Kriste, povolal jsi nás, abychom upustili síť živobytí, starostí a potřeb, věděli, že nás potřebuješ Ty i lidé.

            Prosíme, dej, ať umíme činit pokání a věříme dobré zprávě, že usmíření života a boje je v Tobě zachyceno.

            Kéž se umíme z Tvé zvěsti radovat a naše ukotvení předávat ostatním.

           

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží… 

Prosíme za Jana Tichého, Jaroslava Rouska, Vlastu Pospíšilovou a za všechny, kteří se potýkají se svou nemocí, nebo je tíží nemoc jejich blízkých.

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za ukotvenost v naději. Děkujeme za 98 let života CČSH. Prosíme za růst duchovenské služby naší církve a zvláště za požehnání pro kaplanskou službu v nemocnicích.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za toleranci, otupění lidské nenávisti, prosíme za pokoj mezi lidmi. Prosíme za naši vlast v čase prezidentských voleb.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel