Modlitby 30. týden, 23. – 29. července 2018

neděle 29. července 2018 – 17. neděle v mezidobí

 První čtení: 2. Královská 4, 42-44

Přišel jakýsi muž z Baal-šališi a přinesl muži Božímu chléb z prvního obilí, dvacet ječných chlebů, a v ranci čerstvé obilí. Elíša řekl: „Dej to lidu, ať jedí.“ Ten, který mu přisluhoval, namítl: „Cožpak to mohu předložit stu mužů?“ Ale on odvětil: „Dej to lidu, ať jedí, neboť toto praví Hospodin: ›Budou jíst a ještě zůstane. ‹“ Předložil jim to a oni jedli a ještě zůstalo podle Hospodinova slova.

            Pane, nemůžeme si ve středu Evropy stěžovat, že bychom tu teď měli bídu a hlad.

            Jsou místa a státy, které nás vidí jako boháče, touží po našem „blahobytu“. Kéž bychom uměli lépe pomoci potřebným, Pane.

Prosíme, ať umíme nabídnout i dávat a Tvá pastýřská péče a pozvání se projeví v našich činech – ve starosti o naše blízké i vzdálené.

           

Druhé čtení: Efezským 3, 14-21

Klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

            Náš život je, přiznáváme, Pane, spíše proměnlivý, než pevný a stálý.

            Pevnost „vnitřního člověka“ je o pohybu než o zakotvenosti v lásce, co přesahuje každé poznání.

            Prosíme o posilu, ať chápeme, co je skutečná šířka, délka, výška i hloubka a Tvá plnost nás po celý den prostupuje.

Evangelium: Jan 6, 1-15

Ježíš odešel na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel; sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl: „Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“ Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: „Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!“ Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: „Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!“ Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám.

            Kriste, náš dobrý Pastýři. Když jsi sytil zástup, mohl se posadit na místo, kde byla hojnost trávy.

            Také i nás chceš v dobrém pohostit a ještě mnohé má zbýt pro ty, co přijdou po nás.

            Prosíme, veď nás pevnou rukou, ať po nás nezbyde jen zválená tráva, rozházené odpadky a prázdnota.

 

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží… Prosíme za Františka Juračku, Věru a Jaroslava Tesařovy, Daniela Smetanu a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018. Prosíme o požehnání pro přípravu všech letních táborů a setkání. Prosíme o vedení požehnání diecézního tábora v Trstěnici se Štěpánem a Františkou. Prosíme obnovu a posilu ducha i těla v čase dovolených a letních cest.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti. Prosíme za pokoj na korejském poloostrově a blízkém východě. Prosíme také i za naši rozháranou vlast.

 

 Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel