Modlitby 31. týden, 29. července – 4. srpna 2019

Texty pro neděli 4. srpna 2019 – 8. neděle po svatém Duchu

 První čtení: Kazatel 1, 2; 2, 18-23

Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Pojal jsem v nenávist všechno své klopotné pachtění pod sluncem, neboť jeho plody zanechám člověku, který bude po mně. Kdo ví, bude-li moudrý nebo pomatený, přesto se však zmocní všeho, čeho jsem se při své moudrosti pod sluncem klopotně dopachtil. Také to je pomíjivost. Odvrátil jsem se od toho se srdcem plným zoufalství nad vším svým klopotným pachtěním pod sluncem. Některý člověk se pachtí moudře, dovedně a prospěšně, ale musí svůj podíl předat člověku, který se s tím nepachtil. Také to je pomíjivost a prašpatná věc. Vždyť co má člověk z veškerého svého pachtění, z honičky za žádostmi svého srdce, z toho, jak se pod sluncem pachtí? Všechny jeho dny jsou samá bolest a jeho lopota je plná hoře; jeho srdce mu nedá spát ani v noci. I to je pomíjivost.

 

            Hospodine, všechny starosti jsou jako závan větru, co zle s námi mává, ale jednou vítr pomine.

            Víme, že všechny noci, v nichž nemůžeme ani spát, jednou skončí, ale i tak nás mnohé bolí.

            Prosíme, stále naplňuj naše srdce pokojem, ať naše zoufalství a pachtění je Tebou vyvážené.

Druhé čtení: Koloským 3, 1-11

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dříve tak žili. Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlečte se sebe starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus.

 

            Kriste, často tvrdíme, že hlavně hledáme to, co je nad námi a především směřujeme k Tobě, ne k pozemským věcem.

            Naše nejvnitřnější sklony i „vnější šat“ zvyků ale neustále vytlačují Tvůj obraz v nás.

            Děkujeme za Tvou velkou trpělivost, kterou s námi máš, a prosíme, posilni nás, ať i my máme trpělivost s druhými a vnímáme tak možnou jednotu.

 

Evangelium: Lukáš 12, 13-21

Někdo ze zástupu Ježíše požádal: „Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“ On mu odpověděl: „Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom, a říkal si: ›Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? ‹ Pak si řekl: ›Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli. ‹ Ale Bůh mu řekl: ›Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil? ‹ Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“

 

            Pane, život nás směřuje, abychom byli různými soudci a rozhodčími mezi lidmi.

            Bývá bláznovstvím, když dáváme našemu postavení převelikou hodnotu a stejně tak, když se mocně upínáme k pozemskému zajištění.

            Prosíme, dávej nám v církvi jasně vidět, co už je bláznovství a co má skutečnou hodnotu.

           

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Barboru Kindlovou, Michaela Štojdla, Zdenku Dohnalovou, Žanetu Křípalovou, Richarda Urbana a …

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme o požehnání a ochranu pro dětský tábor pardubického vikariátu, děti z Trutnovska s Tomášem a Davidem a putovní tábor se Štěpánem a Františkou.

Prosíme za všechny, kteří jsou na cestách, prožívají nečekané zážitky a chvíle, prosíme, aby všude nacházeli možnost ujištění a přes vše nové cítili bezpečí a možnost úkrytu v Boží náruči.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel