Modlitby 31. týden, 30. července – 5. srpna 2018

neděle 5. srpna 2018 – 18. neděle v mezidobí

První čtení: Exodus 16, 2-3.11-15

Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali: „Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem.“ Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim: ›Navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. ‹“ Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: „Man hú?“ (to je: „Co je to?“) Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm.“

            Pane, i nás mnohdy kritická situace převrací k iluzi a sebeklamům.

            Naše reptání nás vede po cestě, co nás staví proti Tobě, směřuje k temnotám beznaděje.

            Prosíme, živ nás nejen chlebem, ale také i slovem z Tvých úst, zbavuj nás chmuru nespokojeností a přidrž ve světle naděje.

Druhé čtení: Efezským 4, 1-7.15-16

Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.

           Být vždy skromný, tichý, spravedlivý, je těžká věc, Pane.

            Snášet ostatní v lásce, když trhají jednotu Ducha, svazek pokoje, bývá však ještě těžší.

            Prosíme, dej, ať přes všechnu tíži dorůstáme do Krista, ať je církev pevně spojena klouby, které zajistí pohyb Ducha v těle, co se zbytečně netříští.

Evangelium: Jan 6, 26-35

Ježíš řekl zástupu: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“ Řekli mu: „Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ›Dal jim jíst chléb z nebe. ‹“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nikdy nebude žíznit.“

 

Kriste, nabízíš pokrm, který nepomíjí, sytí pro život věčný.

Ty jsi ten chléb a nápoj pro duši v každém okamžiku.

Dáváš se nám stále, a my prosíme za všechny naše současníky, ať všichni dokážeme vnímat a těšit se Tvého obdarování.

 

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží… Prosíme za Daniela Smetanu, Jitku Honců, rodinu Jurečkových a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018. Prosíme o požehnání pro přípravu všech letních táborů a setkání. Prosíme obnovu a posilu ducha i těla v čase dovolených a letních cest.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti. Prosíme za pokoj na korejském poloostrově a blízkém východě. Prosíme také i za naši rozháranou vlast.

  

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel