Modlitby 31. týden, 31. července – 6. srpna 2017

6. srpna 2017 – 18. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Izajáš 55, 1-3

Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.

Hospodine, rozprostíráš před námi svědectví o plnosti života a svém požehnání.

Naše lidské spoléhání, představy o pozemském zajištění můžeme opustit.

Prosíme, přiměj nás, ať naše ucho umíme naklonit k Tobě a srdcem vnímat i přes „řev světa“, že milosrdenství v Kristu je pro nás obnoveno.

Druhé čtení z Písma: Římanům 9, 1-5

Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky.

Pane, prosíme za všechny lidi a národy, které máš na Zemi, aby nejen nacházeli radost, ale aby především radost z nich byla u Tebe.

Především Tě prosíme za své bratry a sestry, kteří patří do rodiny církve, ale prosíme s pokorou i za všechen lid, aby radost v nebi rostla.

Prosíme za Izrael, aby lid ve svaté zemi čerpal z Tvých zaslíbení a aby nenávist, nepokoj, zloba byla překonávána.

Evangelium: Matouš 14, 13-21

Ježíš odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať jdou do vesnic koupit si jídlo.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nemusejí odcházet, dejte vy jim jíst!“ Oni odpověděli: „Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby.“ On však řekl: „Přineste je sem!“ Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů. A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

Kriste, máš soucit s lidmi, uzdravuješ nás a proměňuješ pustá místa v srdci.

Nemusíme odcházet, hledat jinou pastvu a jiné učitele.

Z tvého obdarování zbývá mnoho pro zítřek, a to i pro ty, kteří s Tebou ještě nejsou. Prosíme, veď nás, ať štědře umíme dávat z milosti Tvého daru a naší služby pro království.

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…  Prosíme za sestry Marii, Lidmilu, bratry Oldřicha, Aleše a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za požehnaný čas prázdnin a dovolených, přípravu a prožití letních táborů a setkání dětí a mládeže.  Za putovní tábor mládeže, letní tábory náchodského a pardubického vikariátu. Za všechny na cestách a dobrý návrat z dovolených.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš biskup Pavel