Modlitby 32. týden, 6. – 12. srpna 2018

 neděle 12. srpna 2018 – 19. neděle v mezidobí

 První čtení: 1. Královská 19, 4-8

Elijáš sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“ Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.

 

            Pane, netušíme, jak dlouhá cesta života je před námi, výhry, střídají prohry, pokoj – útěky.

            Ve své milosti i nás posiluješ a dáváš pokrm pro ducha i tělo, chceš, abychom nezůstali ve své osamocenosti, šli za Tebou.

            Děkujeme za Tvá obdarování a prosíme za ty, kteří teď prožívají chvíle beznaděje, cítí se opuštěni a zbyteční – kéž slyší Tvůj hlas.

Druhé čtení: Efezským 4, 25 – 5, 2

Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se mělo co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.

            Slunce nemůžeme ovládat, Pane, ale svůj hněv ten ano.

            Slunce zapadá v daný čas, a kdy je čas k hněvu? To není tak jasné, jak se nám někdy jeví.

            Prosíme, dej Pane, ať nedopřáváme v ničem místa ďáblu. Ať z našich úst vychází jen dobré, ať neseme a rozdáváme pečeť vykoupení.

 

Evangelium: Jan 6, 41-51

Židé proti Ježíšovi reptali, že řekl: ›Já jsem chléb, který sestoupil z nebe. ‹ A říkali: „Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat: ›Sestoupil jsem z nebe‹!“ Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi sebou! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích: ›Všichni budou vyučeni od Boha. ‹ Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je u Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“

 

      Kriste, už víme, že nemáme reptat mezi sebou, za to ale přijímat vyučení od Boha.

            Zaměřujeme se ale často na posuzování lidí, „učíme“ se od nich stavět na první místo pozemské záležitosti.

            Prosíme, veď nás. Živ Slovem i Tělem, ať rozumíme všem potřebám světa, umíme je seřadit bez přízemních klíčů a dáváme se i my Tobě.

 

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží… Prosíme za Daniela Smetanu, Jitku Honců a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme o požehnání pro letní tábor pardubického vikariátu a letní putování mládeže se Štěpánem a Františkou. Prosíme obnovu a posilu ducha i těla v čase dovolených a letních cest.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti. Prosíme za pokoj na korejském poloostrově a blízkém východě. Prosíme také i za naši rozháranou vlast.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel