Modlitby 33. týden, 10. – 16. srpna 2020

texty pro neděli 16. srpna 2020 – 11. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 56, 1.6-7

Toto praví Hospodin: „Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“

            Hospodine, zveš k sobě každého člověka, každý je také Tvým dítětem.

            Každému nabízíš svou náruč a den odpočinku je toho znamením.

            Prosíme dej, abychom ve všední den i v neděli o Tvém pozvání – dobře věděli.

Druhé čtení z Písma: Římanům 11, 1-2a.29-32

Chci říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.

      Pane, vedeš nás, abychom se vzdali své vlastní moudrosti, nestavěli na své pýše.

            Spása není v tom, co držíme „v hrsti“, ale v tajemství Tvé milosti.

Prosíme, odkláněj církev stále od jakékoli nadřazenosti a pýchy.

Evangelium: Matouš 15, 21-28

Ježíš odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ On odpověděl: „Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“ Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.

            Kriste, díky víře smíme vnímat, že jsme Tebou propojeni s lidmi po celém světě.

            Smíme mluvit v církvi o druhých jako o svých skutečných sestrách a bratřích.

            Prosíme, veď nás, ať naše slova, nejsou prázdná, uzdravuj srdce, ať v něm je víra veliká.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Ladu Kocourkovou, Reného Sysla a …

Prosíme za všechny křesťany, zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět.

Prosíme za požehnání pro všechny dětské tábory a letní cesty, ať veškerý čas dovolených je chvílí nabírání sil a inspirací pro život „domácí“.

Prosíme o požehnání pro dětský tábor pardubického vikariátu.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme za lidi v bolesti, bez domova a naděje. Kéž nachází ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Libanonu a všude tam, kde přichází zlom tragédie

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel