Modlitby 33. týden, 13. – 19. srpna 2018

neděle 19. srpna 2018 – 20. neděle v mezidobí

 První čtení: Přísloví 9, 1-6

Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin: „Kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí!“ Toho, kdo nemá rozum, zve: „Pojďte, jezte můj chléb a pijte víno, které jsem smísila, nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti!“

            Pane, zveš nás do života v obecenství s Tebou, nabízíš štědře svůj dar.

            Rád pohostíš každého a navíc nabízíš i hodování ve svém království.

            Prosíme, přemáhej naši mnohou otupělost a vyzbrojuj nás sedmi dary svého Ducha.

Druhé čtení: Efezským 5, 15-20

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

            Otče, víš, jak Tvé děti maří čas, jak s lehkostí nechtějí pochopit, co je Tvá vůle.

            Máme Tě chválit z celého srdce, být vděční a dávat si pozor na to, jak žijeme.

            Prosíme, odváděj nás od vší naší prostopášnosti, polovičatosti a pýchy. Kéž je náš den naplněn chvalozpěvem o Tobě – ne o nás.

 

Evangelium: Jan 6, 51-58

Ježíš řekl: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“

 

Kriste, jsi náš chléb i nápoj, jsi tím, kdo v nás zůstává navěky.

 Dáváš se nám, křísíš pro tuto chvíli, měníš život i náš den poslední.

Děkujeme a prosíme za ty, kteří vyhledávají jen spory, živí se zlobou, nenávistí, či povrchností. Prosíme, ať umí přijmout život z Tebe.

 

            Přímluvy:

 Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží…

Prosíme za Daniela Smetanu, Jitku Honců, Marušku Medunovou a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme za obnovu a posilu ducha i těla v čase dovolených a letních cest.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti. Prosíme za naši rozháranou vlast.

Prosíme za pomoc a podporu pro všechny, kteří trpí vnějšími vlivy počasí a nestálostí života.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel