Modlitby 33. týden, 14. – 20. srpna 2017

  20. srpna 2017 – 20. neděle v mezidobí

 

První čtení z Písma: Izajáš 56, 1.6-7

Toto praví Hospodin: „Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“

 

Hospodine, všichni kdo Tě ctí, mají přístup k Tobě. Nezáleží Ti tolik na národnosti, pohlaví, stavu, ale na srdci člověka.

Jaké je moje srdce před Tebou? Čeho dbá a po čem touží – to je to podstatné.

Prosím, odstraň jakoukoli lhostejnost, prázdnotu a pýchu z mého nitra. Ať mě vede láska, radost a pokoj.

 

Druhé čtení z Písma: Římanům 11, 1-2a.29-32

Chci říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.

 

Pane Tvé dary a povolání jsou neodvolatelné, nezavrhl jsi svůj lid Izrael i přes neposlušnost mnohou.

Prosíme, nezavrhuj ani lid v naší vlasti. Je tolik lhostejnosti a falše i bloudění, Tvé milosti je potřeba velmi.

Prosíme, otevři náruč milosti nad současným pokolením, ať užívá v hojnosti plnost Tvého povolání a darů.

 

Evangelium: Matouš 15, 21-28

Ježíš odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ On odpověděl: „Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“ Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.

Synu Boží, smiluj se nad námi. Prosíme za své děti, prosíme, aby jejich víra rostla.

Naše síla a možnosti, ochrana a vedení pro naše děti není bez omezení, smiluj se.

Naše víra v Tebe je jediná cesta, živíme se nadějí a prosíme za své děti.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…

Prosíme za Ondřeje Bubáka, sestru, Lidmilu a bratra Oldřicha…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za požehnaný čas prázdnin a dovolených. Za všechny na cestách a dobrý návrat z dovolených. Prosíme o přípravu na nové období po prázdninách, o požehnání pro zasedání DR a všechny úkoly a posuny v diecézi.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli,

napište mi o nich.

Váš biskup Pavel