Modlitby 34. týden, 17. – 23. srpna 2020

texty pro neděli 23. srpna 2020 – 12. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 51, 1-6

Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni. Pohleďte na Abrahama, svého otce, a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho. Hospodin potěší Sijón, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prozpěvování. „Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Ve mne skládají naději ostrovy, čekají na mou paži. Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem! Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost neztroskotá.“

            Hospodine, povolal jsi nás do života, svým slovem nás posiluješ a těšíš stále.

            Všechny naše pozemské jistoty jsou nestálé, vše na zemi podléhá zkáze, a nás to nutně děsí.

            Děkujeme za víru, s níž poznáváme jedinou pevnost – spásu ve věčnosti, která jde v Tobě s námi.

Druhé čtení z Písma: Římanům 12, 1-4 (+5-8)

Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.

 

            Pane, vírou nás směřuješ k lásce, povzbuzuješ k obnově mysli a dobrým činům.

            Tvé milosrdenství nás osvobozuje, abychom do budoucna hleděli v naději a své životy Tobě plně svěřovali.

            Prosíme, povzbuzuj nás stále ke konkrétním činům, ať naše víra je spjata s pokojem a radostí.

 

Evangelium: Matouš 16, 13-20

Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mne pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.

 

            Kriste, jsi základním kamenem našich životů, jsi skálou věčnosti.

            My ve své slabosti budujeme církev, společenství Tvých učedníků.

            Prosíme, posiluj stále všechny představitele, ať klíče k záchraně lidí užívají v rozvaze a lásce.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Ladu Kocourkovou, Reného Sysla a …

Prosíme za všechny křesťany, zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět.

Prosíme za požehnání pro všechny dětské tábory a letní cesty, ať veškerý čas dovolených je chvílí nabírání sil a inspirací pro život „domácí“.

Prosíme o požehnání pro dětský tábor pardubického vikariátu.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme za lidi v bolesti, bez domova a naděje. Kéž nachází ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Libanonu a všude tam, kde přichází zlom tragédie.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel