Modlitby 35. týden, 24. – 30. srpna 2020

texty pro neděli 30. srpna 2020 – 13. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Jeremjáš 20, 7-9

Přemlouval´s mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá. Sotvaže promluvím, úpím, přivolávám násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny. Řekl jsem: „Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit,“ avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu.

 

            Hospodine, naše představy o životě nás uvádějí do omylů.

            Někdy se zlobíme, naše nespokojenost roste, v naší slabosti jsme všemu pro smích.

            Jen ty vidíš do srdce i ledví, čistí nejsme, ale smíme být očištěni, prosíme, posiluj nás stále.

           

Druhé čtení z Písma: Římanům 12, 9-21

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: „Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.“ Ale také: „Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.“ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

            Otče, vedeš nás k lásce bez přetvářky, směřuješ k určení zla, posunuješ k dobrému.

            Tvou výchovu potřebují všechny Tvé děti, a stejně tak i mít vroucího ducha, radost a naději.

            Prosíme za církev, posiluj ji i dnes, ať přemáhá zlo dobrem.

Evangelium: Matouš 16, 21-27

Ježíš začal ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“ Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

            Stále, Pane, hledáme svůj prospěch, toužíme získat nejlépe celý svět.

            Záchrana života, vedení k pohodlí – bývá však kamenem k úrazu.

            Děkujeme za trpělivost a pobídku, abychom vzali svůj kříž, následovali Tě a očekávali Tvůj soud.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Ladu Kocourkovou, Reného Sysla, Deboru Chytilovou a …

Prosíme za všechny křesťany, zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět.

Prosíme za požehnání pro všechny dětské tábory a letní cesty, ať veškerý čas dovolených je chvílí nabírání sil a inspirací pro život „domácí“.

Prosíme o požehnání pro diecézní shromáždění v Hradci Králové a volbu biskupa.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme za lidi v bolesti žijící pod tíhou tragédie či lidské zlovůle. Kéž nachází ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Libanonu, Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel