Modlitby 35. týden, 26. srpna – 1. září 2019

Texty pro neděli 1. září 2019 – 12. neděle po svatém Duchu

 První čtení: Sírachovec 10, 12-18

Pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina a odvrátí své srdce od toho, kdo je jeho tvůrcem. Neboť původcem pýchy je hřích, a ten, kdo se jí drží, přivodí záplavu zkaženosti. Hospodin proto takové postihl varovnými ranami, až je úplně vyhladil. Hospodin převrátil trůny vládců a namísto nich posadil tiché. Hospodin vyvrátil z kořenů pronárody a namísto nich posadil pokorné. Hospodin vyhladil krajiny pronárodů a zničil je až do základů země. Je pak z jejich krajin vytrhl a zničil, a tak vymazal jejich památku na zemi. Pýcha nebyla určena lidem ani zuřivý hněv těm, kdo se zrodili z ženy.

            Bože, vnitřní nejistota člověka směřuje k umělým hradbám, kde hledá bezpečí a zajištěnost.

            Hradba pýchy, spolehlivé záruky a lidského přesvědčení nás odklání od Tebe.

            Prosíme, Bože, za nás – za všechny lidi, ať se dokážeme zbavovat pýchy a vracet se k Tobě.         

Druhé čtení: Židům 13, 1-8.15-16

Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ›Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. ‹ Proto smíme říkat s důvěrou: ›Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? ‹ Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.

 

            Kriste, směřuješ nás k lásce, ve které  vidíme všechny lidi jako své sourozence.

            Někteří ale jsou nám vzdálení a zřejmě i zůstanou, protože jejich život a myšlení je jiné.

            Prosíme za ty, kteří žijí, jako naši nepřátelé a jsou nám cizí, kéž poznávají Tvou blízkost.

 

Evangelium: Lukáš 14, 1.7-14

Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; a oni si na něj dávali pozor. Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství: „Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti: ›Uvolni mu své místo! ‹ a ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: ›Příteli, pojď dopředu! ‹ Pak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: „Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“

 

            Pane, život nás učí ctižádosti, touze vyniknout, být mezi prvními.

            Ty nás učíš pokoře, solidaritě a úsměvu s nadhledem a láskou.

            Prosíme za posilu do našeho srdce, ať se církev stále proměňuje a vzdaluje se všem světským hrám.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Žanetu Křípalovou, Petra Peteru, Jana Tichého, Barboru Kindlovou, Radka Hobzu, Zdenku Pechlákovou a bratra Miroslava…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme za všechny školáky a učitele, aby nový školní rok přinesl nejen povinnosti, ale i radost z poznávání života a možné dobré služby všemu stvoření.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel