Modlitby 35. týden, 27. srpna – 2. září 2018

neděle 2. září 2018 – 22. neděle v mezidobí

První čtení: Deuteronomium 4, 1-2.6-9

Nyní tedy, Izraeli, slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců. K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!“ Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes předkládám? Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky.

            Bože, o Tvé blízkosti, o Tvých nařízeních a právech máme svědčit lidem všem.

            Především ovšem o Tobě svým životem svědčíme našim dětem a vnoučatům.

            Prosíme za naše děti, vnoučata, za ty, kteří jsou nám nejblíž, prosíme, ať i oni na vlastní oči vidí „Tvou věc“, která pak z jejich srdce nikdy nevymizí.

Druhé čtení: Jakubův 1, 19-25

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe! Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.

            Pane, chceš, abychom jednali podle Tvého slova a nebyli jen posluchači.

Chceš, abychom věděli, jak před Tebou vypadáme, sám nám nastavuješ zrcadlo.

Prosíme, dej nám vnímavost, abychom pro pohodlnost nezapomínali a Tvá tvář, Kriste, se v nás zrcadlila nezastřeně.

 

Evangelium: Marek 7, 1-2.5-8.14-15.21-23

K Ježíšovi se shromáždili farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. Farizeové a zákoníci se ho zeptali: „Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“ Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ›Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. ‹ Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“ Když znovu svolal zástup, řekl jim: „Slyšte mě všichni a rozumějte: Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“

 

            Kriste, mnoho času trávím nad vnějšími věcmi, mnoho energie bere to, co zvenčí přichází.

             Co je mým středobodem, jaká síla ze mě vychází, co znesvěcuje, bývá však mnohem podstatnější.

            Prosím, dej, ať ve všech rovinách chápu, že soustředění na sebe je Bohu nepřátelské a že mě voláš, abych byl pravým přítelem Bohu a všemu stvoření.

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží… Prosíme za Daniela Smetanu, Marii Tulkovou, Marušku Medunovou, Miloslavu Pellyovou, Jana Krejčího, Marii Vašatovou a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme za požehnání pro Setkání duchovních věkem nejzkušenějších KH diecéze CČSH. Prosíme o vedení Ducha Svatého, vzájemnou inspiraci a podporu při Setkání komisí KH diecéze CČSH v Malé Skále.

Prosíme za požehnání pro studenty, žáky a učitele v novém školním roce Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti. Prosíme za naši vlast.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel