Modlitby 35. týden, 28. srpna – 3. září 2017

3. září 2017 – 22. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Jeremjáš 20, 7-9

Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá. Sotvaže promluvím, úpím, přivolávám násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny. Řekl jsem: „Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit,“ avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu.

Hospodine, služba Tobě je vznešená a krásná, ale ne pro ty, kdo stojí vpovzdálí a těch je teď mnoho.

Služba Tobě přináší trpké ovoce plné výsměchu a lidského pohrdání.

Prosíme, povzbuď nás k vytrvalosti. Ať lidské mínění a výsměch není pro nás tím podstatným. Zvláště Tě prosíme za Ty, kteří v těchto dnech o významu své služby pochybují.

Druhé čtení z Písma: Římanům 12, 9-21

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: „Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.“ Ale také: „Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.“ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Pane Ježíši, být horlivý a vroucího ducha, radovat se z naděje, být trpělivý a vytrvalý, tomu všemu nás učíš.

Učíš nás myslet a žít ve Tvém Duchu, mít porozumění pro člověka.

Děkujeme, že nás učíš pokoře a věnování se všedním službám a prosíme, aby Tvá trpělivá výuka byla na nás znát a aby byla zřejmá i ve světě, který se od Tebe, dobrého Učitele v své přirozenosti odvrací.

Evangelium: Matouš 16, 21-27

Ježíš začal ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“ Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Kriste i my bychom se chtěli stát skálou, být pevní, abys na nás mohl budovat společenství církve.

Naše smýšlení, ale často vychází z nás, ne z Boha Otce. Chceme příjemný poklidný život bez oběti a zápasů.

Prosíme, vyzbroj nás silou, ať Tě následujeme a nehledáme tolik svůj pozemský prospěch.

 Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…

Prosíme za Ondřeje Bubáka a bratra Oldřicha, Sylvu…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za všechny na cestách a dobrý návrat z dovolených. Prosíme za požehnání pro další období a nový školní rok. Prosíme za ty, kteří mají na starost děti a mládež, ať v přispění Ducha svatého nesou odpovědnost.

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel