Modlitby 36. týden, 2. – 8. září 2019

Texty pro neděli 8. září 2019 – 13. neděle po svatém Duchu

 První čtení: Deuteronomium 30, 15-20

Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes Jordán, abys ji obsadil. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.

 

Hospodine, každý den před nás předkládáš život i smrt, požehnání i zlořečení.

Každý den je plný možností, abychom sešli z Tvých cest, zapomněli na lásku a přikázání.

Prosíme, dávej i dnes svému lidu sílu, abychom nesešli z cesty úzké a přimkli se k Tobě.

Druhé čtení: Filemonovi 1-3.10-16

Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl navěky – ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. Když se jím stal mně, oč více jím bude tobě před lidmi i před Pánem.

 

            Pane, činíme si nárok na lidi, hledáme spravedlnost mezi sebou, počítáme škodu, kterou druzí páchají.

            Jsou nám vzdáleni ti, kteří nás obírají o čas, energii, sílu a přinášejí nepokoj.

            Prosíme, dávej nám pravé podněty, ať naše dobrota, není vynucená, ale dobrovolná a je spjata s pokojem, který vychází ne z lidí, ale z Tebe.

 

Evangelium: Lukáš 14, 25-33

S Ježíšem šly veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl: „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. ›To je ten člověk,‹ řeknou, ›který začal stavět, ale nemohl dokončit.‹ Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo táhne s dvaceti tisíci? Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.

 

            Kriste, chceš, abychom si byli blízcí, abychom na první místo zařadili Tebe.

            Počítáme-li s Tebou, máme pak dobře spočten celý náklad života a náš kříž se dá unést.

            Prosíme, dej, ať vše plně chápeme, prosíme za sebe a za všechny Tvé učedníky.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Žanetu Křípalovou, Petra Peteru, Jana Tichého, Barboru Kindlovou, Radka Hobzu a bratra Miroslava…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme za všechny školáky, studenty a učitele, aby nový školní rok přinesl nejen povinnosti, ale i radost z poznávání života a možné dobré služby všemu stvoření.

Prosíme o požehnání pro setkání komisí KH diecéze v Křížkách na Malé Skále.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel