Modlitby 36. týden, 3. – 9. září 2018

neděle 9. září 2018 – 23. neděle v mezidobí

 První čtení: Izajáš 35, 4-7a

Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla.

 

            Hospodine i naše srdce bývá nerozhodné, uzavřené a vyprahlé – míváme strach.

            Život se mění v sálající step nepozorovaně a někdy jako blesk z nebe jsme náhle němí a prázdní.

            Prosíme, posiluj i dnes naše srdce, ať na každé poušti nacházíme pramen od Tebe.

Druhé čtení (varianta I): Jakubův 2, 1-5

Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu: „Posaď se na tomto čestném místě,“ kdežto chudému řeknete: „Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem.“ Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují?

 

            Pane, stále děláme rozdíly mezi lidmi, stále nás totiž mnohé nutí druhé přeměřovat a hodnotit.

            Směřuješ nás ale, abychom naši soudcovskou roli vnímali v nadhledu a s odstupem.

            Prosíme, dej nám vřelost srdce, která nezraňuje nás, ani ostatní, dej nám lásku, která spojuje a tvoří stavbu Tvého království.

 

 Evangelium: Marek 7, 24-37

Ježíš vstal a šel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit; hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám; ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl: „Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít dětem chléb a hodit jej psům.“ Odpověděla mu: „Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech.“ Pravil jí: „Žes to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery.“ Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: „Effatha“, což znamená› otevři se! ‹ I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali: „Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč.“

 

      Bratře Ježíši, vešel jsi kdysi do krajin týrských, které byly vzdálené životu Izraele.

            Také i dnes je svět různě promíchán a nikdo z nás není čistý a vnímavý jen pro Boží slovo.

            Prosíme, otevírej náš sluch, ať Tě vždy a všude slyšíme a uzdrav i naši řeč, ať správně promlouváme k těm, kdo žijí v naší blízkosti. Amen

           

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží…

Prosíme za Daniela Smetanu, Marii Tulkovou, Marušku Medunovou, Miloslavu Pellyovou, Jana Krejčího, Radka Hobzu, Oldřicha Nermuta a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme o vedení Ducha Svatého, vzájemnou inspiraci a podporu při Setkání komisí KH diecéze CČSH v Malé Skále. Prosíme o požehnání pro zasedání ÚR a biskupské rady.

Prosíme za požehnání pro studenty, žáky a učitele v novém školním roce Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti. Prosíme za naši vlast.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel