Modlitby 36. týden, 31. srpna – 6. září 2020

texty pro neděli 6. září 2020 – 14. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Ezechiel 3, 7-11

„Izraelský dům tě nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotni poslechnout mne; celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpurný.“ Dále mi řekl: „Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Nuže, jdi k přesídlencům, k synům svého lidu. Budeš k nim mluvit a řekneš jim: »Toto praví Panovník Hospodin«, ať poslechnou nebo ne.“

            Panovníku Hospodine, i do církve přicházejí rozbroje tvrdých čel a zatvrzelých srdcí.

            Ne vždy si rozumíme se všemi lidmi a vzdálenost mezi námi pak narůstá.

            Prosíme o Tvého Ducha, ať jdeme beze strachu životem a přijímáme každého v pokoji a lásce.

Druhé čtení z Písma: Římanům 13, 8-14

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání „nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš“ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: „Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.“ Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.

           Pane, činíš nás vnímavými vůči lásce, která je naší svobodou a zároveň úkolem.

             Jedině v lásce neučiníme bližnímu nic zlého, jen v lásce nebudeme ani mezi spícími.

            Prosíme, veď nás stále, ať nepromeškáme čas, který jsi nám svěřil.

Evangelium: Matouš 18, 15-20

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

            Kriste, vedeš nás k zájmu o druhé, chceš abychom si pomáhali, napomínali a byli si oporou.

            Chceš, abychom byli jako Ty a ve Tvém jménu žili a modlili se.

            Děkujeme, že pronikáš i do našich malých společenství a prosíme, zůstávej v našem středu.

Přímluvy:

            Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Ladu Kocourkovou, Deboru Chytilovou, George W. Mȕllera a …

Prosíme za všechny křesťany, zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět.

Prosíme o požehnání pro Vikariátní den v Heřmanově Městci a všechny bohoslužby a setkání v diecézi…

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme za lidi v bolesti žijící pod tíhou tragédie či lidské zlovůle. Kéž nachází ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Libanonu, Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel