Modlitby 36. týden, 4. – 10. září 2017

 10.  září 2017 – 23. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Ezechiel 3, 7-11

„Izraelský dům tě nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotni poslechnout mne; celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpurný.“ Dále mi řekl: „Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Nuže, jdi k přesídlencům k synům svého lidu. Budeš k nim mluvit a řekneš jim: »Toto praví Panovník Hospodin«, ať poslechnou nebo ne.“

Povzbuzuješ nás, Hospodine, abychom se nebáli vzpurného lidu, jejich řečí a činů.

Z lidského nitra sice vycházejí zlé myšlenky, naše srdce má ale přijímat Tvou vůli.

Prosíme, dej nám Ducha, ať vážíme slova, máme odvahu, i když si někdy připadáme jako mezi cizinci.

Druhé čtení z Písma: Římanům 13, 8-14

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání „nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš“ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: „Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.“ Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.

 

Pane, jsme velcí dlužníci. Dlužíme Tobě i lidem naplnění zákona – lásku.

Skutky temnot nás ukrývají, vyhovujeme svým sklonům, Tvá milost nás ale vodí na světlo.

Prosíme, dej, ať odložíme, všechno naše „maskování“ a oblečeme Tebe, svého Pána, který překrývá vše temné. Ať naše láska neudělá bližnímu nic zlého.

 

Evangelium: Matouš 18, 15-20

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani

potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

 

Kriste, ne vždy, kdy se setká „církev“ býváš uprostřed. Mnohdy se lidé potkají a středem zájmu bývá člověk sám.

Tvé jméno, Tvá podstata jde pak do pozadí, člověk se vyvýší, odmítá a přijímá vše jen na základě pozemského ducha.

Prosíme, pronikej do všech našich soudů, ať vychází z Tebe jako ze středobodu veškerého hodnocení.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…

Prosíme za Ondřeje Bubáka a bratra Oldřicha, Sylvu…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za požehnání pro další období a nový školní rok. Prosíme za ty, kteří mají na starost děti a mládež, ať v přispění Ducha svatého nesou odpovědnost.

Prosíme, ať Kristův Duch provane setkání komisí v Hradci Králové, ať nacházíme inspiraci, povzbuzení a naději pro naši službu.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel