Modlitby 37. týden, 10. – 16. září 2018

neděle 16. září 2018 – 24. neděle v mezidobí

První čtení: Izajáš 50, 4-9a

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc.

 

            Pane, sloužíme Ti činem i každým slovem, které vyjde z našich úst.

Nejsme majiteli života ani slov, které z nás vychází.

Prosíme, stůj při nás. Nejsme hrdinové, ani kdovíjací vytrvalci. Prosíme, pomáhej nám každého jitra až do chvíle poslední – chceme Tobě sloužit.

Druhé čtení: Jakubův 3, 1-12

Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří: vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo. Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. Nebo si představte lodi: Jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoli kormidelník chce. Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les! I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí.

 

            Všichni mnoho chybujeme, jen Ty ne, Pane.

Mnozí a mnozí z nás chtějí vést a učit, ale pravost povolání je pouze u Tebe.

            Prosíme za učitele, za všechny, kteří v tomto čase dostali pověření od lidí, aby druhé vedli a směřovali k různým cílům.

            Prosíme, ať řídí svěřenou „loď“ odpovědně a s láskou, prosíme, ať se učí od Tebe.

 

Evangelium: Marek 8, 27-38

Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“ I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z cesty, satane! Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.“

 

Kriste, ptáš se i nás za koho Tě pokládáme, nestojíš o zbožné fráze, ale činy.

Občas se nutně stydíme za naši nedokonalost, nestydíme se jen za Tebe Synu člověka, jsi náš Bratr a Král.

Prosíme, odváděj nás od všemožného lidského přemýšlení, ať naše smýšlení a konání je z Boha.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží…

Prosíme za Daniela Smetanu, Marii Tulkovou, Marušku Medunovou, Miloslavu Pellyovou, Jana Krejčího, Radka Hobzu, Oldřicha Nermutě, Jitku Honců a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme o požehnání přípravy pro Diecézní den v České Skalici

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti. Prosíme za naši vlast.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel