Modlitby 37. týden, 7. – 13. září 2020

texty pro neděli 13. září 2020 – 15. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Genesis 50, 15-21

Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: „Jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili.“ Proto mu vzkázali: „Tvůj otec před smrtí přikázal: Josefovi řekněte toto: »Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení.«“ Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli: „Tu jsme, měj nás za otroky!“ Josef jim však odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.“ Tak je těšil a promlouval jim k srdci.

            Hospodine, i nás někdy tíží svědomí, ne všechno naše jednání je vždy správné.

            Býváme jako Josefovi bratři, co se o sebe bojí a myslí především jen na sebe.

            Prosíme, zbavuj nás všech lží, promlouvej k našemu srdci, ať v Tobě nacházíme smíření.

Druhé čtení z Písma: Římanům 14, 1-6 (+7-12)

Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu.

            Otče, jednou staneme v plnosti před Tvým soudem, veškerá pýcha rozplyne se jako dým.

            Jednou i plně pochopíme, že náš úsudek o druhých, není Tvým konečným soudem.

            Prosíme, dávej nám štědře dar patřičného nadhledu, Kristova pokoje a ujištění.

Evangelium: Matouš 18, 21-27 (+28-35)

Petr přistoupil k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu na to odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: »Měj se mnou strpení a všechno ti vrátím!« Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil.

            Kriste, na Golgotě odpustil jsi všem, kdo tě křižovali, neboť nevěděli, co činí.

            Ochota odpouštět u Tebe nezná mezí a církev má otevírat bránu k odpuštění.

            Prosíme, veď nás všechny k rozpoznání zla, odvaze přijmout to, že máme nést břemena jedni druhým.

           

Přímluvy:

            Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Ladu Kocourkovou, Deboru Chytilovou, George W. Mȕllera a …

Prosíme za všechny křesťany, zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět.

Prosíme o požehnání pro zasedání diecézní, biskupské i ústřední rady o volbu patriarchy.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme za lidi v bolesti žijící pod tíhou tragédie či lidské zlovůle. Kéž nachází ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Libanonu, Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel