Modlitby 38. týden, 16.–22. září 2019

Texty pro neděli 22. září 2019 – 15. neděle po svatém Duchu

 První čtení: Ámos 8, 4-7

Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. Říkáte: „Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou, abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu.“ Přísahal Hospodin při sobě, při Pýše Jákobově: Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek.

            Pane, ukazuješ nám, že celý náš život se neodvíjí od naší vůle – podle Tebe má se utvářet.

            Naše vztahy k druhým lidem i všechny naše „obchody“ jsou tím, kde hlavní slovo máš mít Ty.

            Prosíme, zbavuj nás veškeré pýchy, v níž si chceme žít jen sami a bez Tebe.

Druhé čtení: 1. Timoteovi 2, 1-7

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě.

 

            Otče, prosíme Tě za všechny lidi a zvláště za ty, co mají v rukách moc.

            Prosíme za všechny soudce, prezidenty, krále a všechny, kterým byla svěřena vláda nad osudy lidí i Země.

            Prosíme za nepokojný svět, abychom tu měli klidný život a mohli více poznávat, na čem záleží.

 

Evangelium: Lukáš 16, 1-13

Svým učedníkům Ježíš řekl: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: ›Čeho ses dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem. ‹ Správce si řekl: ›Co budu dělat, když mne pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství! ‹ Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ›Kolik jsi dlužen mému pánovi? ‹ On řekl: ›Sto věder oleje. ‹ Řekl mu: ›Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát. ‹ Pak řekl druhému: ›A kolik jsi dlužen ty? ‹ Odpověděl: ›Sto měr obilí. ‹ Řekl mu: ›Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát. ‹ Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější, než synové světla. Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“

 

            Kriste, učíš nás, že nic z pozemského bohatství nám nepatří, vše je jen dočasně svěřeno.

Budeme jednou skládat své účty, aby se jasně prokázalo, komu jsme vlastně sloužili.

            Prosíme, dávej nám sílu, abychom nechtěli sloužit „dvěma pánům“ a byli věrní v malém i velkém.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Žanetu Křípalovou, Petra Peteru, Jana Tichého, Barboru Kindlovou, Radka Hobzu a bratra Miroslava…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme o požehnání pro všechny poutníky a za celé setkání při Diecézním dni v Hradci Králové v sobotu 21. září.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel