Modlitby 38. týden, 17. – 23. září 2018

neděle 23. září 2018 – 25. neděle v mezidobí

První čtení: Jeremjáš 11, 18-20

Hospodin mi dal vědět o jejich skutcích; znám je. Kdysi jsi mi je ukázal. Byl jsem důvěřivý jako beránek vedený na porážku. Nevěděl jsem, co proti mně zamýšlejí. „Porazme strom i s ovocem, vytněme jej ze země živých, ať už není připomínáno jeho jméno.“ Hospodine zástupů, soudce spravedlivý, ty zkoumáš ledví i srdce, kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor.      

            Hospodine, lidské soudy bývají plné pýchy a závisti, lidské soudy přinášejí smrt, nezkoumají pravdu.

            Jen Ty tříbíš ledví i srdce člověka, vidíš do všech jeho zákoutí.

            Prosíme, dej nám patřičné vedení, ať všechny naše spory předkládáme Tobě a nemusíme se tolik trápit lidmi.

Druhé čtení: Jakubův 3, 16 – 4, 3.7-8a

Kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce!

         

               Pane, do lidských společenství přichází svárlivost. I církev je plná nevraživosti a bojů.

            Vášně, předsudky, přetvářka bývá denním chlebem, se kterým je nutno počítat.

             Prosíme, Ty sám nám očišťuj srdce, směřuj k pokoji, ohleduplnosti a ochotě dát se přesvědčit – kéž jsme plni slitování a dobrého ovoce.

 

Evangelium: Marek 9, 30-37

Procházeli Galileou, Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníky a říkal jim: „Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po třech dnech vstane.“ Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: „O čem jste cestou uvažovali?“ Ale oni mlčeli, neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“ Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

 

            Pane Ježíši, ani my ne vždy chápeme smysl Tvých slov, chceme být první, ale službou raději pověřujeme druhé.

            Bojíme se Tě zeptat, raději mlčíme, nebo se dohadujeme mezi sebou.

            Prosíme, dej nám rozpoznat na koho a na co máme mít čas, ať naši pozornost neupoutává naše chtěné velikášství, ale naše služba. Amen  

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží…

Prosíme za Daniela Smetanu, Marii Tulkovou, Marušku Medunovou, Miloslavu Pellyovou, Jana Krejčího, Radka Hobzu, Oldřicha Nermutě, Jitku Honců a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme za ty, kteří trpí nejistotou světa, proměnlivostí počasí, hurikány a záplavami.

Prosíme o požehnání pro Diecézní den v České Skalici, ať všichni poutníci prožívají ujištění a radost. Prosíme o požehnání pro přípravu setkání mládeže v Českých Budějovicích.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti. Prosíme za naši vlast.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel