Modlitby 39. týden, 21. – 27. září 2020

texty pro neděli 27. září 2020 – 17. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Ezechiel 18, 1.29-32

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dům izraelský říká: »Cesta Panovníkova není správná.« Mé cesty že nejsou správné, dome izraelský? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.“

            Panovníku Hospodine, někdy i nám připadá, že život s námi nesprávně zachází a viníme Tebe.

            Ty, ať se děje cokoli zůstáváš věrný, voláš nás stále k sobě, čekáš na naše obrácení.

            Prosíme, každé ráno obnovuj naše srdce i ducha, odváděj svůj lid od dalších pádů.

Druhé čtení z Písma: Filipským 2, 1-11 (+12-13)

Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

            Kriste, láskou nás posiluješ, aby naše srdce i smýšlení našlo jednotu s Tebou.

            V Tobě nacházíme jednotu se sestrami a bratřími v církvi.

            Jednota ale bývá křehká stejně jako radost mezi námi, prosíme posiluj nás i dnes.

 

Evangelium: Matouš 21, 23-32

Když Ježíš přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: „Jakou mocí to činíš? A kdo ti tu moc dal?“ Ježíš jim odpověděl: „Já vám také položím otázku; jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe, či od lidí?“ Oni se mezi sebou dohadovali: „Řekneme-li, »z nebe«, namítne nám: »Proč jste mu tedy neuvěřili?« Řekneme-li však »z lidí«, máme obavy ze zástupu; vždyť všichni mají Jana za proroka.“ Odpověděli tedy Ježíšovi: „Nevíme.“ Tu jim řekl i on: „Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: »Synu, jdi dnes pracovat na vinici!« On odpověděl: »Nechce se mi.« Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: »Ano, pane.« Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?“ Odpověděli: „Ten první!“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu.“

         Otče, Tvůj Syn nutně vešel do sporu s mnohými lidmi, zlo jej chtělo už od počátku zahubit.

            Mnohé spory čekají zřejmě i nás, zlo se nás chce zmocnit také.

            Přiznáváme svou slabost, věříme v Ježíše, jeho milost a prosíme, ať i přes svou neochotu dobře se zhostíme práce na Tvé vinici.

 

Přímluvy:

                Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Ladu Kocourkovou, George W. Mȕllera, Annu Holinskou, Havelkovy, Šenkovy, Věru Říhovou a …

Prosíme za všechny křesťany, zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět.

Prosíme o požehnání pro příští Setkání mládeže CČSH v Hradci Králové, které bylo letos zrušeno.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nachází ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel