Modlitby 39. týden, 25. září – 1. října 2017

1. října 2017 – 26. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Ezechiel 18, 1.29-32

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dům izraelský říká: »Cesta Panovníkova není správná. « Mé cesty že nejsou správné, dome izraelský? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.“

Hospodine, ne vše se nám v životě líbí, ne vše považujeme za správné.

Tvojí vůlí ale je, abychom na Tebe spoléhali a odhodili pohodlnost nevěrností.

Prosíme, přiměj nás, ať se k Tobě obrátíme ve všech chvílích, kdy naše srdce i náš duch utíká od Tebe.

Druhé čtení z Písma: Filipským 2, 1-11

Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Pane, doznáváme, že býváme ovládáni ctižádostí a ješitností, na první místo dáváme sami sebe.

Jsi jiný než my, Kriste, ale chceme, abys byl našim Pánem.

Skláníme se před Tebou a prosíme, povzbuzuj nás ke smýšlení pravých služebníků.

 

Evangelium: Matouš 21, 23-32

Když Ježíš přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: „Jakou mocí to činíš? A kdo ti tu moc dal?“ Ježíš jim odpověděl: „Já vám také položím otázku; jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe, či od lidí?“ Oni se mezi sebou dohadovali: „Řekneme-li, »z nebe«, namítne nám: »Proč jste mu tedy neuvěřili? « Řekneme-li však »z lidí«, máme obavy ze zástupu; vždyť všichni mají Jana za proroka.“ Odpověděli tedy Ježíšovi: „Nevíme.“ Tu jim řekl i on: „Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: »Synu, jdi dnes pracovat na vinici! « On odpověděl: »Nechce se mi. « Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: »Ano, pane. « Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?“ Odpověděli: „Ten první!“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu.“

 

Otče, povolal jsi nás na svou vinici, mnohdy se nám ale nechce stále pracovat.

Litujeme nyní toho a prosíme, odpusť nám naši neochotu radovat se ze služby.

Prosíme také za všechny „celníky, nevěstky i farizeje“ – naše sestry a bratry, ať Tvému povolání plně uvěří a Tvou vůli plní.

 Přímluvy:

Děkujeme za letošní úrodu a prosíme za ty na světě, kteří trpí hladem a žízní.

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…  Prosíme za bratra Oldřicha, za Sylvu, manžele Tesařovy, Věru Svatošovou…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za požehnání pro všechny změny života v diecézi. Prosíme za náboženskou obec v Liberci.

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel