Modlitby 4. týden, 21. – 27. ledna 2019

Texty pro neděli 27. ledna 2019 – 3. neděle po Zjevení

 První čtení: Nehemjáš 8, 1-2. 8-10

Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce sedmého. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemjáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu Zákon, řekli všemu lidu: „Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte.“ Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. Dále jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“

            Hospodine, jsi vládce všeho a všech, podíl na té radosti smějí mít všichni.

Zveš nás k hostině smíření a chceš jen, abychom naslouchali Tvému slovu.

Prosíme za všechny muže a ženy světa, kéž bychom Ti všichni dokázali rozumět, netrápili se a těšili se z tohoto dne.

 

Druhé čtení: 1. Korintským 12, 12-14.26-31a

Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary!

 

            Kriste, zaslibuješ, že církev je stále Tvým tělem.       Trpí-li však jeden úd, bolest se přenáší a trpí všichni, trpíš i Ty.

            Církev nikdy není bez bolesti a bez bolesti ani nelze usilovat o vyšší dary.

            Prosíme, utiš naši bolest, přemož naši lenost, vyzbrojuj zájmem o druhé, dej nám sílu svého Ducha.

 

Evangelium: Lukáš 4, 14-21

Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: ›Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy. ‹ Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“

 

            Pane Ježíši, Tvůj Duch je stále nad Tebou, přinášíš radostnou zvěst pro všechny zdeptané a uvězněné v bolesti a slepotě.

            Děkujeme, že k nám promlouváš.

Prosíme, veď nás, ať naše pozornost se neváže jen k tomuto světu a své oči vážeme i na Tebe.

 

 

            Přímluvy:

Prosíme v tomto čase nového roku za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Lídu Kukuczkovou, Zdenku Pechlákovou a….

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme, ať naše domovy i naše srdce jsou v plnosti prozářeny světlem víry, naděje a lásky.

Prosíme o požehnání pro jednání diecézní rady v Hradci Králové.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kteří trpí válečným napětím v Sýrii, Jemenu, Ukrajině a všude v nepokojném světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel