Modlitby 40. týden, 1. – 7. října 2018

neděle 7. října 2018 – 27. neděle v mezidobí

 První čtení: Genesis 2, 18-24

I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať ›muženou‹ se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“ Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

            Bože, není dobré, aby byl člověk sám, nabízíš mu pomoc jemu rovnou.

            Děkujeme za ten dar, děkujeme za možnost rovnováhy a veliké pomoci pro život.

            Prosíme, posiluj naše partnerské vztahy vděčností, respektem a láskou. Prosíme, povzbuď svou přítomností ty, kteří zůstávají osamoceni.

Druhé čtení: Židům 1, 1-4; 2, 5-8

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno. Andělům Bůh také nepodřídil budoucí svět, o němž mluvíme, kdežto o Synu je na jednom místě řečeno: ›Co je člověk, že ho máš, Bože, na mysli, a Syn člověka, že na něj hledíš? Jen nakrátko jsi ho postavil níž než anděly, pak jsi ho korunoval ctí a slávou, všecko jsi podrobil pod jeho nohy. ‹ Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno.

                       Hospodine, víra nám ukazuje, jak jsi našeho bratra Ježíše korunoval ctí a slávou.

            Mnohokrát a mnohými způsoby nám tak dáváš najevo, že jsme Tebou milováni.

            Děkujeme za Tvůj láskyplný vztah a prosíme, ať jej pochopí a přijmou i Ti, kteří Tě ještě neznají. Veď nás, ať je umíme oslovit.

Evangelium: Marek 10, 2-16

Tu přišli farizeové a zkoušeli Ježíše: ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděl jim: „Co vám ustanovil Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření ›Bůh učinil člověka jako muže a ženu; proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo‹; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. I řekl jim: „Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství; a jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.“ Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.   

            Pane, tvrdost našich srdcí nás rozlučuje od nám blízkých lidí.

Tato tvrdost nás o to víc odděluje od ostatních a mohutná hradba v srdci pak nutně roste i mezi námi – Tebou.

Prosíme, zastav nás dnes vždy, kdy tvrdost v srdci bude chtít dělit a vládnout. Dej nám srdce vnímavé, ať i my dokážeme obejmout a žehnat.

 

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží… Prosíme za Daniela Smetanu, Miloslavu Pellyovou, Jana Krejčího, Oldřicha Nermutě a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme o požehnání pro vikariátní konference duchovních libereckého, náchodského a pardubického vikariátu i pokračování kazatelského kurzu.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti. Prosíme za naši vlast a Tvé vedení při volbách.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel