Modlitby 40. týden, 2. – 8. října 2017

8. října 2017 – 27. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 5, 1-7

Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici: „Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny; ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím její zídky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví, mrakům zakážu zkrápět ji deštěm.“ Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úpění.

Hospodine, Tvá péče o nás Tě opravňuje k naději, že vydáme dobré plody života.

Očekáváš právo a spravedlnost – ne bez ustání lidské úpění.

Prosíme, měj s námi trpělivost, ať Tvá milost promění vše odporné v nás.

Druhé čtení z Písma: Filipským 3, 7-14

Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

Kriste, poznání Tebe jako našeho Pána je zisk nade vše.

Zmocňuješ se nás a pověřuješ, abychom přes vší naši nedokonalost za Tebou běželi, nacházeli radost a cíl.

Prosíme, dej nám sílu odtrhnout se od věcí minulých, co zatěžují náš posun, ať veškerá naše přítomnost je ve světle Tvého povolání.

Evangelium: Matouš 21, 33-44

Ježíš řekl: „Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal další služebníky, a to více než před tím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: »Na mého syna budou mít přece ohled! « Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: »To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a dědictví připadne nám! « Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?“ Řekli mu: „Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas.“ Ježíš jim řekl: „Což jste nikdy nečetli v Písmech: »Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích«? Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí.“

Pane, Tvá je vinice a Tvůj je soud nad vinaři a služebníky.

Církev, byť se opírá o věčnost, zde věčně není a nikdo se nemůže holedbat, že se neroztříští.

Prosíme za církev, prosíme i za náš národ, abychom v ničem nezavrhovali dobrý základ stavby života, Tebe – kámen úhelný.

Přímluvy:

Děkujeme za letošní úrodu a prosíme za ty na světě, kteří trpí hladem a žízní.

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…  Prosíme za bratra Oldřicha, manžele Tesařovy…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za požehnání pro všechny změny života v diecézi. Prosíme za náboženskou obec v Liberci. Prosíme o vedení při duchovní obnově v Broumově.

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel