Modlitby 40. týden, 28. září – 4. října 2020

texty pro neděli 4. října 2020 – 18. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 5, 1-7

Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici: „Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny; ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím její zídky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví, mrakům zakážu zkrápět ji deštěm.“ Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úpění.

            Hospodine, podpíráš svůj lid, aby Ti přinášel ušlechtilou úrodu.

            Tvá vinice má přinést potěšení, svět lidí však nese mnohé bezpráví a nářek.

            Prosíme, veď církev, ať nezavírá oči před svým selháním a počítá s Tvým soudem.

Druhé čtení z Písma: Filipským 3, (4b-8a)8b-14

Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

 

            Kriste Ježíši, ve své milosti oblékáš nás do své spravedlnosti.

            I přes naši nedokonalost, zmocnil ses nás svou milostí a povolal k sobě.

            Děkujeme a prosíme za všechny, co běží bez cíle a v prázdnu, kéž je k Tobě dokážeme nasměrovat.

 

Evangelium: Matouš 21, 33-44 (+45-46)

Ježíš řekl: „Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal další služebníky, a to více než před tím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: »Na mého syna budou mít přece ohled!« Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: »To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a dědictví připadne nám!« Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?“ Řekli mu: „Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas.“ Ježíš jim řekl: „Což jste nikdy nečetli v Písmech: »Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích«? Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí.“

 

            Pane, vedeš nás k odpovědnosti, odvaze vidět své chyby.

            Jsme trvale v nebezpečí mnoha chyb a zlou nemocí v církvi je pýcha.

            Prosíme, dávej nám stále odvahu, ať neodmítáme Tvůj soud a kritiku těch, které nám posíláš na vinici.

 

Přímluvy:

                Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Ladu Kocourkovou, George W. Mȕllera, Tomčíkovy, Jana Nechodoma a… Prosíme za všechny lidi nemocné Covidem…

Prosíme za všechny křesťany, zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nachází ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel