Modlitby 41. týden, 8. – 14. října 2018

neděle 14. října 2018 – 28. neděle v mezidobí

 První čtení: Ámos 5, 6-7.10-15

Dotazujte se Hospodina a budete žít! Kéž nezachvátí dům Josefův jako oheň. Pozřel by jej a nikdo by neuhasil Bét-el, ty, kdo převracejí právo v pelyněk a spravedlnost srážejí k zemi. Oni však toho, kdo trestá v bráně, nenávidí, pravdomluvný se jim hnusí. Protože hanebně vydíráte nuzáka a vymáháte na něm obilnou daň, mohli jste si vybudovat domy z kvádrů, bydlet v nich však nebudete; vysadili jste si skvělé vinice, avšak víno z nich pít nebudete. Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v bráně odstrkujete. Proto v oné době prozíravý zmlkne, bude to zlý čas. Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova.

 

            Někdy nám, Pane, připadá, že vše je ztraceno. Život a lidi vidíme očima beznaděje.

            Nehoráznost zla se mezi lidmi kupí, nevěrnost a vydírání převyšuje všechno.

            Prosíme, dej, ať i přes vše zlé hledáme dobro, nehledáme osobní prospěch a dáváme se Ti.

Druhé čtení: Židům 4, 12-16

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

  

            Děkujeme Kriste, víme, že máš soucit s našimi slabostmi, můžeme se Tě držet.

            Před Božím soudem, není možné jinak se ukrýt, On rozsuzuje i naše nejhlubší myšlenky srdce.

            Prosíme, veď nás, ať nalezněme milost a pomoc v pravý čas, ať ve smělosti dnes přistoupíme k Tobě a nemarníme síly

 

Evangelium: Marek 10, 23-31

Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: „Dítky, jak těžké je vejít do království Božího! Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“ Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ Tu se Petr ozval: „Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první.“

            Pane Ježíši, rozhlížíš se po svých učednících i teď a chceš, abychom vešli do Tvého království.

Už víme, že se nemáme tolik honit za hodnotami světa a jeho pomíjivostí, ale je to těžké.

Prosíme, zbavuj nás žíznivosti po bohatství, ať procházíme uchem jehly a přes jakoukoli naši zpozdilost jsme nakonec u Tebe mezi prvními.

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží… Prosíme za Daniela Smetanu, Miloslavu Pellyovou, Jana Krejčího, Oldřicha Nermutě, Markétu Pácalovou a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme o požehnání pro generální synodu, vikariátní konferenci duchovních hradeckého vikariátu, den obce v Hlinsku, biskupskou i ústřední radu, a setkání rodin v Jánských Lázních.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti. Prosíme za naši vlast a Tvé vedení po volbách.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel