Modlitby 41. týden, 9. – 15. října 2017

15. října 2017 – 28. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 25, 6-9

Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.“

Hospodine, naděje víry ukazuje ke spáse, tam, kde je každá slza setřena.

Vláda smrti, panství pláče a hořkosti je v Tvém království odstraněna.

Prosíme, dej, ať si dnes plně uvědomíme Tvé pozvání k hostině, ať je poodkryt těžký závoj těm, kdo prožívají chvíle beznaděje.

Druhé čtení z Písma: Filipským 4, 1-9

Moji bratři, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

            Pane, jsi nám blízko, jsi mnohem blíž, než si někdy myslíme.

Naši radost překrývají starosti, nepokoj co rozráží naše srdce.

Prosíme, ať lidské srdce a lidské myšlení sjednocuje Kristus, ať je jím naplněna naše současnost.

 Evangelium: Matouš 22, 1-14

Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: „S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy: »Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu! « Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: »Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. « Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu: »Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? « On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím: »Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů. «Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“

Kriste, zveš nás na svatbu, jsme mezi pozvanými a jsme i součásti nevěsty-církve.

Tvé pozvání nás odtrhává od našich představ, že můžeme přijít kdykoliv a že nezáleží ani na tom do čeho „oblékáme“ svou přípravu.

Zveš nás nyní – teď, prosíme, měj s námi slitování a proměňuj naše časté soustředění se na sebe, ať chápeme, že lhostejnost k Tvému pozvání není nikdy na místě.

Přímluvy:

Děkujeme za letošní úrodu a prosíme za ty na světě, kteří trpí hladem a žízní.

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…  Prosíme za bratra Oldřicha, bratra Zdeňka a Sylvu…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za požehnání pro všechny změny života v diecézi. Prosíme o požehnání pro setkání rodin s dětmi v Janských Lázních, pro konferenci libereckého a náchodského vikariátu, ústřední rady a kolokvia v Liberci…

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel