Modlitby 42. týden, 12. – 18. října 2020

texty pro neděli 18. října 2020 – 20. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 45, 1-6

Toto praví Hospodin o svém Pomazaném: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není.“

            Hospodine, v Kristu nám otvíráš poklad poznání Tebe.

            V Kristu nám dáváš pochopit bohatství života, Kristus je náš poklad.

            Děkujeme za našeho Bratra a prosíme za všechny naše bratry a sestry, ať plně cítí Kristovo obdarování i v nouzové době.

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 1, 1-6 (+7-10)

Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách; před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratři Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého.

 

            Pane, díky daru radosti z Ducha svatého přijímáme slovo víry.

Uprostřed mnohé tísně neseme víru, očekáváme Tvůj příchod v ujištění Tvé záchrany.

Prosíme za celou církev, ať naše činná víra, usilovná láska a vytrvalá naděje roste stále.

 

Evangelium: Matouš 22,15-22

Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky s herodiány, aby řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy; na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?“ Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně!“ Podali mu denár. On jim řekl: „Čí je tento obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli.

            Otče, chceš po nás dobrou úrodu z vinice, co jsi nám na čas pronajal.

Chceš, abychom byli oblečení na svatbu, na níž jsi nás pozval – vše se odvíjí od Tebe, celý náš život.

Prosíme, uč nás stále, ať umíme dát především Tobě vše, co Ti náleží, jsme Tvými.

Přímluvy:

                Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Ladu Kocourkovou, George W. Mȕllera, Tomáše Zajíce, Marcela a…

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu.

Prosíme za všechny křesťany, zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět.

Prosíme o požehnání pro bratra Aleše Tomana v jeho nové jáhenské službě.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nachází ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel