Modlitby 42. týden, 14.–20. října 2019

Texty pro neděli 20. října 2019 – 19. neděle po svatém Duchu

 První čtení: Genesis 32, 23-31

Jákob té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl: „Pusť mě, vzešla jitřenka.“ Jákob však odvětil: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ Otázal se: „Jak se jmenuješ?“ Odpověděl: „Jákob.“ Tu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“ A Jákob ho žádal: „Pověz mi přece své jméno!“ Ale on odvětil: „Proč se ptáš na mé jméno?“ A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“

            Bože, i my v mnohém zápasíme s Tebou a s lidmi, život je plný zápasů.

            Prosíme, proměňuj naši nestálost, úskočné podvody vůči druhým i sobě.

            Prosíme o Tvé požehnání, abychom byli v pravdě vytrvalí a v milosti obstáli před Tebou.

Druhé čtení: 2. Timoteovi 3, 14 – 4, 5

Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě.

 

            Pane, vedeš nás, abychom všechny útrapy snášeli, uměli překonat ve střízlivosti a pokoji.

            Trpělivá služba zvěstování evangelia nás směřuje, abychom se neodvraceli od pravdy.

              Je doba, kdy lidé nesnáší zdravé učení, a tak prosíme v církvi o Tvého Ducha, abychom byli náležitě připraveni ke všem dobrým činům.

           

Evangelium: Lukáš 18, 1-8

Ježíš jim vypravoval podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: ›Zastaň se mne proti mému odpůrci. ‹ Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: › I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. ‹“ A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“

 

            Kriste, hledáš víru na zemi, hledáš lásku a spravedlnost.

            Přicházíš mezi nás a jednou přijdeš v plné síle a moci, aby se mohlo všechno završit.

            Děkujeme za trpělivost, kterou s námi máš, a prosíme, i dnes nás posiluj, ať neochabujeme ve víře a o lásku a spravedlnost stále usilujeme.  

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Petra Peteru, Jana Tichého, Lenku Komínkovou, Lidmilu Kukuczkovou, Václava Žďárského a bratra Miroslava…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme o požehnání pro setkání konference duchovních hradeckého a náchodského vikariátu, pro setkání rodin s dětmi v Betlémě  Jánských Lázních.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za podlomenou Sýrii, kde zlovůle, nepokoj nemá konce a Turecko přijíždí s tanky. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nezneužívali svou sílu, nebyli násilnými okupanty, hledali spravedlivý mír. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel