Modlitby 43. týden, 21.–27. října 2019

Texty pro neděli 27. října 2019 – 20. neděle po svatém Duchu

 První čtení: Jeremjáš 14, 7-9.19-22

Jestliže mluví proti nám naše nepravosti, jednej, Hospodine, pro své jméno. Mnohokráte jsme se odvrátili, hřešili jsme proti tobě. Naděje Izraele, jeho spasiteli v čase soužení! Proč jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se zdrží jen přes noc? Proč jsi jak zdrcený člověk, jak bohatýr, který není s to spasit? Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás! Což jsi opravdu zavrhl Judu? Tvá duše si zprotivila Sijón? Proč nás biješ, což pro nás není uzdravení? S nadějí jsme vyhlíželi pokoj, ale nic dobrého nepřichází, čas uzdravení, a hle předěšení. Hospodine, uznáváme svou svévoli, i nepravost svých otců, hřešili jsme proti tobě. Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi. Což jsou mezi přeludy pronárodů ti, kdo by mohli dát déšť? Což nebesa vydávají deště? Nejsi to ty sám, Hospodine, náš Bože? Skládáme naději v tebe, neboť ty konáš všechny tyto věci!

            Zůstáváš naší jedinou nadějí, Hospodine, vše ostatní je pouze přelud a klam.

            Také i my doznáváme, že se od Tebe stále odvracíme, míjíme skutečný cíl života.

            Prosíme, měj i dnes s lidským pokolením trpělivost, prosíme za déšť milosti pro všechny.

Druhé čtení: 2. Timoteovi 4, 6-8.16-18

Já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků. Amen.

           

            Pane, nevím, zda přišel čas mého odchodu, nemůžu ani hodnotit běh svého života víry.

            Nemůžu se ani honosit vavřínem spravedlnosti, ale s láskou už vyhlížím Tvůj příchod.

            Prosím, stůj stále při mně a dávej mi nadále sílu, vysvoboď ze zlého, ať v plnosti sloužím Tvému království.

 

Evangelium: Lukáš 18, 9-14

O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ›Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. ‹ Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ›Bože, slituj se nade mnou hříšným. ‹ Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

 

            Pane, míváme v církvi mnohdy dobrý pocit sami ze sebe.

Přirozeně pohrdáme těmi, kdo zaprodali duši konzumu a chtivosti pozemské moci.

Prosíme, zastavuj nás, zbav vychloubání, které je prázdnotou a ospravedlňuj Ty sám.

Amen  

           

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Petra Peteru, Jana Tichého, Lenku Komínkovou, Lidmilu Kukuczkovou, Václava Žďárského a bratra Miroslava…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme o požehnání pro chvíle a všechna setkání při státním svátku v pondělí 28. října, prosíme za slavnostní bohoslužby v Hradci Králové v tento den, ať nás všude doprovází radost ze svobody a s ní i spojená odpovědnost za zem, která nám byla svěřena.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za podlomenou Sýrii, kde zlovůle, nepokoj nemá konce, Turecko hrozí tanky a zmatek šíří další nenávist. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nezneužívali svou sílu, nebyli násilnými okupanty, hledali spravedlivý mír. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel