Modlitby 43. týden, 22. – 28. října 2018

neděle 28. října 2018 – Den svobody (Vznik Československa)

 První čtení z Písma: Izajáš 28, 14-16

Proto slyšte slovo Hospodinovo, chvastouni, vládnoucí nad tímto lidem v Jeruzalémě! Říkáte: „Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí a sjednali jsme úmluvu s podsvětím. Valí se bičující příval? Však se přežene, nás nezasáhne, vždyť jsme si svým útočištěm učinili lež a skryli jsme se v klamu.“ Proto praví toto Panovník Hospodin: „Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat.“

            Pane, chlubit se spravedlností, svým náboženstvím a mocí bývá jen pouhý klam.

Lidská nadutost staví na špatném základě, nechce slyšet Tvůj hlas.

Prosíme, dej nám odvahu slyšet Tvé slovo, ať stavíme na základu nejpevnějším.

Druhé čtení z Písma: Efezským 2, 19-22

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.

             Kriste Ježíši, v Tobě a Tebou jsme spojeni, rosteme v chrám díla společného.

            Patříme k rodině, co domov nachází v duchovním příbytku Božím.

Prosíme, stále nás uč, jak a čím dar našeho posvěcení přenášet do současného prostoru a času.

 Evangelium: Jan 15, 17-27

Ježíš řekl svým učedníkům: „To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce. Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce. To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ›Nenáviděli mě bez příčiny. ‹ Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“

 

            Otče, náš svět nenávidí lásku, prahne po ní sice, ale nechce se měnit.

Cesty lásky jsou střetem se zlobou, nenávistí, proto náš Bratr Ježíš skončil na kříži.

Prosíme, kéž láska stále mění svět i nás, ať milujeme druhé a činy naše jasně kopírují slova vyznání.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží… Prosíme za Jendu Ročka, Miloslavu Pellyovou, Markétu Pácalovou a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme o požehnání pro Duchovní obnovu v Broumově i slavnostní setkání 28. října v Hradci Králové a všude, kde si budeme s vděčností připomínat sté výročí republiky.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel