Modlitby 43. týden, 23. – 29. října 2017

29. října 2017 – 30. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Leviticus 19, 1-2.15-18

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.“

Hospodine, patříme Ti každou vteřinou života, nejen o svátcích a výjimečných chvílích.

Neuvědomujeme si to a nejsme zcela svatí, jako jsi Ty.

Posilni, prosíme, spravedlnost mezi námi a v nás, upevni svůj řád v našich srdcích.

Druhé čtení z Písma: 1. Tesalonickým 2, 1-8

Sami víte, bratři, že náš příchod k vám nebyl marný. Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni; a přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám, přes mnohý těžký zápas, evangelium Boží. Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku – Bůh je svědek! Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných; ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými!

 

Pane, život je o zápasech i utrpení a Ty zkoumáš naše srdce.

Toužíme po slávě a zajištění, chceme se líbit lidem.

Děkujeme, že nás odvádíš od všech omylů a prosíme, ať neseme Tvé poselství a líbíme se především Tobě.

Evangelium: Matouš 22, 34-46

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, smluvili se a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel: „Mistře, které přikázání v zákoně je největší?“ On mu řekl: „»Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. « To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: »Miluj svého bližního jako sám sebe. « Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš: „Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?“ Odpověděli mu: „Davidův.“ Řekl jim: „Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví: »Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. « Jestliže tedy David nazývá Mesiáše Pánem, jak může být jeho synem?“ A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat.

Kriste, Tvá moudrost převyšuje naše zkušenosti a stejně tak i Tvá láska převyšuje náš život.

Naše láska i naše zkušenost může v Tobě růst, naplňovat víru.

Prosíme za sebe i za své bližní, prosíme, ať láska naplňuje srdce, duši a mysl a upevňuje všechny naše vztahy.

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…  Prosíme za bratra Oldřicha, Sylvu…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za naši zem, aby zde vládla odpovědnost a dobrá vůle. Prosíme zvláště ve spojení v povolebním období, ať ti, kdo byli zvoleni, nehledají slávu a svůj prospěch, ale Boží vůli, cítí odpovědnost, odklání se od falešných frází, zloby, nenávisti a potlačování demokracie.

Prosíme za požehnání pro všechny změny života v diecézi. Prosíme o požehnání pro diecézní katedru, slavnostní bohoslužby k 28. říjnu v Hradci Králové…

 Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel