Modlitby 44. týden, 28. října – 3. listopadu 2019

Texty pro neděli 3. listopadu 2019 – 21. neděle po svatém Duchu

První čtení: Izajáš 1, 10-18

Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, naslouchejte naučení našeho Boha, lide gomorský. K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin. Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobytčat, nemám zájem o krev býčků, beránků a kozlů. Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omyjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

 

            Hospodine, stále jsi připraven, abychom spolu projednávali, co nás vzdaluje od Tebe.

            Stále chceš pomoci s očištěním, vnést bílé světlo do temnot člověka.

            Děkujeme, že díky Kristu lépe chápeme Tvou lásku a prosíme, stále uč i nás činit dobro.

          

Druhé čtení: 2. Tesalonickým 1, 1-4.11-12

Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

 

            Přejeme, Pane, všem lidem Tvou milost a pokoj, modlíme se za všechny.

            Ne na všechny, ale můžeme být hrdí a ne všichni lidé jsou spjati s dílem víry a lásky.

            Prosíme tedy zvláště za ty, kteří se Ti vzdalují, dej se jim poznat ve své milosti.

           

Evangelium: Lukáš 19, 1-10

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to uviděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

 

            Jako Zacheus i my si, Kriste, uvědomujeme svou malost před Tebou.

            S radostí Tě přijímáme, je velkým potěšením s Tebou stolovat…

            Prosíme, hledej stále a spas, co by jinak zahynulo a ať nikdo z nás už druhé nešidí.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Petra Peteru, Lidmilu Kukuczkovou a bratra Miroslava…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme o požehnání pro chvíle a všechna setkání při státním svátku v pondělí 28. října, prosíme za slavnostní bohoslužby v Hradci Králové v tento den, ať nás všude doprovází radost ze svobody a s ní i spojená odpovědnost za zem, která nám byla svěřena.

Prosíme o hřejivost světla víry, naděje a lásky při vzpomínání na naše zesnulé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za podlomenou Sýrii, kde zlovůle a nepokoj nemá konce. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nezneužívali svou sílu a hledali spravedlivý mír. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel