Modlitby 44. týden, 30. října – 5. listopadu 2017

5. listopadu 2017 – 31. neděle v mezidobí

První čtení: Micheáš 3, 5-12

Toto praví Hospodin proti prorokům, kteří svádějí můj lid: Když mají svými zuby co kousat, mluví o pokoji; když pak jim někdo do úst nic nedá, vyhlašují proti němu svatý boj. Proto vám nastane noc bez vidění, tma bez věštby. Nad těmi proroky zajde slunce, den se nad nimi zachmuří. Tu se budou jasnovidci stydět, rdít se budou věštci, všichni si zakryjí ústa, neboť Bůh neodpoví. Já však jsem naplněn mocí, duchem Hospodinovým, právem a bohatýrskou silou, abych mohl Jákobovi povědět o jeho nevěrnosti, Izraeli o jeho hříchu. Slyšte to, představitelé domu Jákobova, vůdcové izraelského domu, vy, kteří si hnusíte právo a překrucujete všechno, co je přímé! Sijón budujete krveprolitím, Jeruzalém bezprávím. Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro. Přitom spoléhají na Hospodina a říkají: „Což není Hospodin uprostřed nás? Na nás nepřijde nic zlého.“ Proto bude Sijón kvůli vám zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá křovím.

Hospodine, toužím po pokoji, chtěl bych se jím živit, přijímat do sebe a vlastnit.

Člověk ale bývá ochoten překroutit všechno, jen aby dosáhl na to, co vnímá jako dobré.

Prosím, dej, ať chápu, že se beze mě na tomto světě můžeš obejít, ale já se nemohu obejít bez Tebe. Prosím o Tvého Ducha.

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 2, 9-13

Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali. Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království. Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.

Pane Ježíši, povzbuzuješ nás, abychom vedli život důstojný Boha Otce, který nás povolal do svého království.

Děkujeme za lidi, které jsi nám poslal do života, aby nám přiblížili Tvé Slovo.

Prosíme, ať takových lidí máme kolem sebe stále hodně a kéž se jimi stáváme také i my pro druhé.

Evangelium: Matouš 23, 1-12

Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: „Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách, líbí se jim, když je lidé na ulici zdraví a říkají jim »Mistře«. Vy však si nedávejte říkat »Mistře«: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno »Otec«: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat »Učiteli«: váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Otče, člověk se rád povyšuje nad své sestry, bratry, líbí se mu, když se mu druzí klaní.

Hledá tak jistotu a velikost, hledá je v sobě, namísto v Tobě.

Prosíme, dej, ať se dnes učíme ponížit a prožijeme Tvé povýšení, radost a pravou útěchu.

Přímluvy:

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v dušičkovém čase. Ať živá víra naděje a láska nás spojuje s těmi, které máš pevně ve svých rukách, Otče.

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…  Prosíme za bratra Oldřicha, Sylvu…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za naši zem, aby zde vládla odpovědnost a dobrá vůle. Prosíme zvláště ve spojení v povolebním období, ať ti, kdo byli zvoleni, nehledají slávu a svůj prospěch, ale Boží vůli, cítí odpovědnost, odklání se od falešných frází, zloby, nenávisti a potlačování demokracie.

Prosíme za požehnání pro všechny změny života v diecézi…

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš biskup Pavel