Modlitby 45. týden, 4.–10. listopadu 2019

Texty pro neděli 10. listopadu 2019 – 22. neděle po svatém Duchu

 První čtení: Jób 19, 23-27a

Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis, rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány! Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí.

 

            Pane,   ani život, ani smrt neoddělí nás od Tvého soudu.

            Věříme v Tebe, Králi věků, Vykupiteli, milostiplný Bože.

            Prosíme, za ty, kteří víru ztrácejí a vidí jen svou bolest, prosíme, posiluj je.

Druhé čtení: 2. Tesalonickým 2, 1-5.13-17

Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.

 

            Kriste, povolal jsi nás evangeliem, abychom stáli pevně a drželi si jej.

            Povzbuzuješ nás nadějí a dáváš sílu k dobrému slovu i činu.

            Děkujeme a prosíme, dávej nám stále nahlédnout do pravdy evangelia, abychom se nenechávali oklamat.

 

Evangelium: Lukáš 20, 27-40

K Ježíšovi přišli někteří ze saduceů – ti popírají vzkříšení – a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš nám ustanovil: ›Zemře-li něčí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka. ‹ Bylo tedy sedm bratří. Oženil se první a zemřel bezdětný. Jeho manželku si vzal druhý, pak třetí a stejně všech sedm; nezanechali děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech sedm ji přece mělo za manželku.“ Ježíš jim řekl: „Lidé přítomného věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení. A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina ›Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým‹. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi.“ Někteří ze zákoníků na to řekli: „Mistře, dobře jsi odpověděl.“ A už se neodvážili položit mu jinou otázku.

 

            Nebeský Otče, mezilidské vztahy se během života mění a smrt posouvá vše tam, kam nevidíme.

            Jen před Tebou jsou všichni živí, vidíš do všech věků a hloubek života.

Prosíme, upokoj nás Ty sám, když někdy nevnímáme dosah Tvé milosti.

           

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Petra Peteru, Lidmilu Kukuczkovou, Paulu Švikruhovou, Alenu Tobiškovou a bratra Miroslava…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme o požehnání pro konference pardubického, hradeckého i náchodského vikariátu, zasedání biskupské a ústřední rady a církevní zastupitelstvo.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za podlomenou Sýrii, kde zlovůle a nepokoj nemá konce. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nezneužívali svou sílu a hledali spravedlivý mír. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel