Modlitby 45. týden, 6. – 12. listopadu 2017

12. listopadu 2017 – 32. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Ámos 5, 18-24

Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na něho medvěd; nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had. Což není den Hospodinův tmou, a ne světlem, temnotou bez jasu? Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.

Hospodine, lidská pýcha vede k přesvědčení, že máme nárok na světlé zítřky.

Lidské sobectví utvrzuje nadějí, co je plná falše.

Prosíme, veď nás, ať jasně přijímáme osobní odpovědnost za život a svět – neschováváme se za „jakési“ zásluhy, církevní obřady a různé modly.

 Druhé čtení z Písma: 1. Tesalonickým 4, 13-18

Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte.

Kriste, slovo víry nese potěšení, dává naději.

Víra nás přivádí k životu spolu s Tebou. Vstal jsi z mrtvých, žiješ mezi námi navždy.

Prosíme, vlož nám správná slova do úst a srdce, ať umíme těšit zarmoucené a padlé pozvedat.

Evangelium: Matouš 25, 1-13

Ježíš řekl svým učedníkům: „Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se rozlehl křik: »Ženich je tu, jděte mu naproti! « Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly pošetilé rozumným: »Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají! « Ale rozumné odpověděly: »Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si! « Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: »Pane, pane, otevři nám! « Ale on odpověděl: »Amen, pravím vám, neznám vás. « Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

Pane, víš o lidské slabosti. Bdění a pozornost není naší silnou stránkou.

Neumíme ani vždy domyslet naše počínání a ospalost při čekání.

Prosíme, probouzej naši rozumnost, ať naše světlo svítí, tma ji nepohlcuje a my Tobě jdeme naproti.

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…  Prosíme za bratra Oldřicha, Sylvu…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za naši zem, aby zde vládla odpovědnost a dobrá vůle. Prosíme zvláště ve spojení v povolebním období, ať ti, kdo byli zvoleni, nehledají slávu a svůj prospěch, ale Boží vůli, cítí odpovědnost, odklání se od falešných frází, zloby, nenávisti a potlačování demokracie.

Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních libereckého vikariátu, ústřední radu a církevní zastupitelstvo. Prosíme za požehnání pro všechny změny života v diecézi…

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel